Премини към основното съдържание

ОСЗ за област ВИДИН

Сканиран документ
rd-13-70_3.pdf (562.38 KB)
rd-13-70-vidin.pdf (629.44 KB)
rd-13-70_1.pdf (536.94 KB)
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

 

 

 

       Приложение към Заповед № РД-13-70/23.02.2018г.,

допълнена със Заповеди № № РД-13-70/1/07.03.2018г., РД-13-70/2/23.05.2018г. и РД-13-70/3/18.10.2019г.

 

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

ОСЗ - Белоградчик

Милен Васков Милков

старши експерт

Диана Бисерова Ванкова-Витанова

младши експерт

община Ружинци

Лозина Тодорова Иванова

главен специалист

Виолета Асенова Тодорова

главен специалист

ОСЗ - Брегово

Людмил Пламенов Иванов

началник ОСЗ

Юлияна Венелинова Крумова

главен специалист

община Макреш

Малинка Сашова Антова

главен експерт

Миглена Георгиева Антова

главен специалист

ОСЗ - Грамада

Бисерка Михайлова Крумова

главен специалист

Евдоким Радков Каменов

Началник ОСЗ

ОСЗ - Димово

Диана Данчева Недева

началник ОСЗ

Румяна Виолетова Маринова

старши експерт

ОСЗ - Кула

Петър Величков Петров

главен експерт

Валя  Иванова Декова

главен специалист

община Бойница

Иван Георгиев Иванов

младши експерт

Пенко Начов Илиев

началник ОСЗ

ОСЗ – Ново село

Юлия Илиева Паскова

началник ОСЗ

Антоанета Цветанова Ангелова

главен експерт

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-70(3)/ 18.10.2019г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 70 от 08.05.2018 г., обн. ДВ, бр. 39 от 2018 г. и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-70/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Белоградчик

Милен Васков Милков – старши експерт;

Диана Бисерова Ванкова – Витанова – мл. експерт;

Община Ружинци

Лозина Тодорова Иванова – гл. специалист;

ОСЗ Грамада

Евдоким Радков Каменов – началник ОСЗ;

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-70/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Белоградчик

Тараси Владимиров Николов – старши експерт;

Зорница Жорова Костова – младши експерт;

Община Ружинци

Маринела Ангелова Илиева – гл. специалист;

ОСЗ Грамада

Полина Иванова Атанасова – гл. специалист;

Направените по-горе изменения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-70/23.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № № РД-13-70/23.02.2018г., РД-13-70/1/07.03.2018г. и РД-13-70/2/23.05.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на горецитираните служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Видин, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Видин, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Видин и Областна дирекция „Земеделие“ – Видин.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

     

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

/съгл. Заповед № РД-13-121/14.06.2019 г./

 

З А П О В Е Д  

№ РД-13-70(2)/23.05.2018г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 70 от 08.05.2018 г., обн. ДВ, бр. 39 от 2018 г. и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-70/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Димово

Диана Данчева Недева – началник ОСЗ.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-70/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Димово

Румяна Ромиева Александрова – главен специалист.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-70/23.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № № РД-13-70/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощении служители, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно обслужване“- АГКК, директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Видин, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Видин, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Видин и Областна дирекция „Земеделие“ – Видин.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-70/23.02.2018г., допълнена със Заповед № РД - .................../..................2018 г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

   

  З А П О В Е Д

   

  РД-13-70(1)/07.03.2018г.,

   

  На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

   

  Н А Р Е Ж Д А М:

   

  Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-70/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

  ОСЗ Кула, офис Бойница

  Иван Георгиев Иванов – младши експерт.

  Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-70/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

  ОСЗ Кула, офис Бойница

  Теодора Мирославова Стоянова – главен експерт.

  Всички останали точки от Заповед № РД-13-70/23.02.2018г. остават непроменени.

  Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-70/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

  Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител от общинска служба по земеделие – Кула, офис Бойница, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Видин, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Видин, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

  Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Видин и Областна дирекция „Земеделие“ – Видин.

              Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

  Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-70/23.02.2018г., допълнена със Заповед № РД-13-70(1)/07.03.2018г.,

   

  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                    

  ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ 

   

  \З А П О В Е Д

   

  № РД-13-70 /23.02.2018 г

   

  На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, при административното обслужване с кадастрална информация

  Н А Р Е Ж Д А М:

         І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Видин, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

  1. 1.   Приемат и обработват заявления за издаване на:

  1.1   скица на поземлен имот;

  1.2   скица на сграда;

  1.3   схема на самостоятелен обект;

  1.4   удостоверение за наличие или липса на данни.

  1. 2.   Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.
  2. 3.   Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

              ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

  ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

  IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

  V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

  1. 1.   Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.
  2. 2.   Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.
  3. 3.    Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

             Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

  Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Видин, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Видин, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

  Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Видин и Областна дирекция „Земеделие“ – Видин.

              Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

  Приложение: Съгласно текста.

   

                                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                  ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ

                          /съгл. заповед РД-13-59/16.02.2018 г. на изп. директор на АГКК /

  slogan bg