Премини към основното съдържание

ОСЗ за област ВАРНА

Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед №РД-13-42/08.02.2018 г., доп. и изм. със Заповеди №РД-13-42(1)/16.04.2019 г., №РД-13-42(2)/29.06.2020 г., №РД-13-42(3)/10.02.2021 г., №РД-21-4/25.03.2022 г., РД-21-4(2)/20.04.2022г., РД-21-4(3)/14.06.2022г. и РД-21-4(4)/01.07.2022г.

 

Общинска служба по земеделие /ОДЗ Варна

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

ОСЗ Аврен

Снежана Георгиева Димитрова

старши специалист

с. Аврен 9135, ул. "Тодор Ноев" № 8
тел. 05106/2720; Виж имейла...

Светла Гроздева Йорданова

старши специалист

Койка Димитрова Христова

Началник

ОСЗ Аксаково

Александра  Александрова Христова

старши експерт

гр. Аксаково 9154, ул. "Георги Петлешев" № 58 Б
факс 052/762077; Виж имейла...

Янка Илиева Томова

главен експерт

Светозар Ивелинов Нейчев

главен експерт

Наталия Георгиева Русева

главен специалист

ОСЗ Ветрино

Пламена Георгиева Вълчева

главен експерт

с. Ветрино 9220, ул. "Перуника" № 1
факс 05161/2107; Виж имейла...

Севил Рафетова Шерифова

старши експерт

ОСЗ Вълчи дол

Нели Димова Иванова

старши специалист

гр. Вълчи дол 9280, пл. "Христо Ботев" № 1
факс 05131/2612, Виж имейла...

Женя Стоянова Петрова

младши експерт

Мима Пенкова Николова

главен експерт

ОСЗ Варна - Офис Белослав

Галина Атанасова Железова

старши експерт

гр. Белослав 9150, ул. "Гебедже" 8
факс 05112/2204; Виж имейла...

Даниела Колева Генова

главен експерт

ОСЗ Долни чифлик

Емел Рамаданова Алиева

началник

гр. Долни Чифлик 9120, пл. "Тича" № 37
факс 05142/2077; Виж имейла...

Йорданка Николова Димова

главен експерт

ОСЗ Долни чифлик - Офис Бяла

Мария Щерева Георгиева

главен експерт

гр. Бяла 9101, ул. "Андрей Премянов" № 16
факс 05143/2015; Виж имейла...

ОСЗ Дългопол

Райна Иванова Илиева

главен специалист

гр. Дългопол 9250, ул. "Г. Димитров" № 105
факс 0517/22228; Виж имейла...

Петя Радославова Венева

старши експерт

ОСЗ Провадия

Христина Бисерова Христова

старши експерт

гр. Провадия 9200, ул. "Дунав" № 37
факс 0518/44045; Виж имейла...

Пламена Цанева  Жекова

главен специалист

 

ОСЗ Суворово

Мартин Петров Марков

главен експерт

гр. Суворово 9170, пл. "Независимост" № 110
факс 05153/2269, 2613; Виж имейла...

Антоанета Димитрова Такова

главен специалист

ОСЗ Суворово - Офис Девня

Лиляна Маринова Величкова

главен експерт

гр. Девня 9162, бул. "Съединение" № 78
факс 05199/2315

 

 

З А П О В Е Д № РД-21-4(4)/01.07.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед №РД-13-42/08.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, със следните служители, а именно:
•    Койка Димитрова Христова – началник ОСЗ – Аврен;
•    Емел Рамаданова Алиева – началник ОСЗ – Долни чифлик.
    Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-42/08.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК следните служители:
•    Виолета Иванова Панева – главен специалист ОСЗ – Ветрино;
•    Румяна Георгиева Тонева – старши специалист ОСЗ – Вълчи дол;
•    Койка Димитрова Христова – младши експерт ОСЗ – Вълчи дол;
•    Росица Василева Демирева – главен експерт ОСЗ – Долни чифлик;
•    Николинка Добрева Георгиева – началник ОСЗ – Дългопол;
•    Сема Феджри Мехмед – старши експерт ОСЗ – Дългопол;
•    Юлия Бориславова Парушева – главен специалист ОСЗ – Провадия;
•    Кремена Илкова Петрова – главен експерт ОСЗ – Провадия.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-42/08.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди №№РД-13-42(1)/16.04.2019 г., РД-13-42(2)/29.06.2020 г., РД-13-42(3)/10.02.2021 г., РД-21-4/25.03.2022 г., РД-21-4(2)/20.04.2022 г. и  РД-21-4(3)/14.06.2022 г.на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Варна, на началника на СГКК – Варна за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и Областна дирекция „Земеделие“ – Варна.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

З А П О В Е Д № РД21-4(3)/14.06.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-42/08.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, със следните служители, а именно:

•    Христина Бисерова Христова – старши експерт ОСЗ – Провадия;
•    Пламена Цанева Жекова – главен специалист ОСЗ – Провадия.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-42/08.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди №№РД-13-42(1)/16.04.2019 г., РД-13-42(2)/29.06.2020 г., РД-13-42(3)/10.02.2021 г., РД-21-4/25.03.2022 г. и РД-21-4(2)/20.04.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Варна, на началника на СГКК – Варна за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и Областна дирекция „Земеделие“ – Варна.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

 

З А П О В Е Д № РД-21-4(2)/20.04.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-42/08.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, със следния служител, а именно:

•    Наталия Георгиева Русева – главен специалист ОСЗ – Аксаково.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-42/08.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди №№РД-13-42(1)/16.04.2019 г., РД-13-42(2)/29.06.2020 г., РД-13-42(3)/10.02.2021 г. и №РД-21-4/25.03.2022 г.  на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Варна, на началника на СГКК – Варна за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и Областна дирекция „Земеделие“ – Варна.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

З А П О В Е Д № РД-21-4/25.03.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-42/08.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, със следните служители, а именно:
•    Севил Рафетова Шерифова – старши експерт ОСЗ – Ветрино;
•    Петя Радославова Венева – старши експерт ОСЗ – Дългопол.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-42/08.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди №№РД-13-42(1)/16.04.2019 г., РД-13-42(2)/29.06.2020 г. и РД-13-42(3)/10.02.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Варна, на началника на СГКК – Варна за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и Областна дирекция „Земеделие“ – Варна.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК. 

 

З А П О В Е Д

№РД-13-42(3)/10.02.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване,

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед №РД-13-42/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ-Суворово

Антонина Димитрова Такова – гл. специалист;

ОСЗ-Аксаково

Светозар Ивелинов Нейчев – гл. експерт;

ОСЗ-Вълчи дол

Мима Пенкова Николова – гл. експерт;

Койка Димитрова Христова – мл. експерт;  

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-42/08.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-42/08.02.2018 г., допълнена със Заповед №РД-13-42(1)/16.04.2019 г. и Заповед №РД-13-42(2)/29.06.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на горецитираните служители от ОСЗ-Суворово, ОСЗ-Аксаково и ОСЗ-Вълчи дол, на директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Варна, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна, на началниците на ОСЗ-Суворово, ОСЗ-Аксаково и ОСЗ-Вълчи дол, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна и Областна дирекция „Земеделие“ – Варна.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

 

                        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                        

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д   

№ РД-13-42(2)/16.04.2019г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-42/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Вълчи дол

Женя Стоянова Петрова – главен експерт.

ОСЗ Долни чифлик

Йорданка Николова Димова – главен експерт.

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-42/08.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-42/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на горецитираните служители от общински служби по земеделие – гр. Вълчи дол и гр. Долни чифлик, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Варна, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна, началниците на ОСЗ Вълчи дол и Долни чифлик, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна и Областна дирекция „Земеделие“ – Варна.

           Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

                       ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                          

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

 

З А П О В Е Д

 

№РД-13-42/08.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Варна, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности

1.    Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1     скица на поземлен имот;

1.2     скица на сграда;

1.3     схема на самостоятелен обект;

1.4     удостоверение за наличие или липса на данни.

2.    Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.    Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.    Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.    Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.     Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Варна, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна и Областна дирекция „Земеделие“ – Варна.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                              

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ 

slogan bg