Премини към основното съдържание

ОСЗ за област ВАРНА

Сканиран документ
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед №РД-13-42/08.02.2018 г., допълнена със Заповеди №РД-13-42(1)/16.04.2019 г., №РД-13-42(2)/29.06.2020 г. и №РД-13-42(3)/10.02.2021 г.

 

Общинска служба по земеделие /ОДЗ Варна

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

ОСЗ Аврен

Снежана Георгиева Димитрова

старши специалист

с. Аврен 9135, ул. "Тодор Ноев" № 8
тел. 05106/2720; Виж имейла...

Светла Гроздева Йорданова

старши специалист

ОСЗ Аксаково

Александра  Александрова Христова

старши експерт

гр. Аксаково 9154, ул. "Георги Петлешев" № 58 Б
факс 052/762077; Виж имейла...

Янка Илиева Томова

главен експерт

Светозар Ивелинов Нейчев

главен експерт

ОСЗ Ветрино

Пламена Георгиева Вълчева

главен експерт

с. Ветрино 9220, ул. "Перуника" № 1
факс 05161/2107; Виж имейла...

Виолета Иванова Панева

главен специалист

ОСЗ Вълчи дол

Нели Димова Иванова

старши специалист

гр. Вълчи дол 9280, пл. "Христо Ботев" № 1
факс 05131/2612, Виж имейла...

Румяна Георгиева Тонева

старши специалист

Женя Стоянова Петрова

главен експерт

Мима Пенкова Николова

главен експерт

Койка Димитрова Христова

младши експерт

ОСЗ Варна - Офис Белослав

Галина Атанасова Железова

старши експерт

гр. Белослав 9150, ул. "Гебедже" 8
факс 05112/2204; Виж имейла...

Даниела Колева Генова

главен експерт

ОСЗ Долни чифлик

Росица Василева Демирева

главен експерт

гр. Долни Чифлик 9120, пл. "Тича" № 37
факс 05142/2077; Виж имейла...

Йорданка Николова Димова

главен експерт

ОСЗ Долни чифлик - Офис Бяла

Мария Щерева Георгиева

главен експерт

гр. Бяла 9101, ул. "Андрей Премянов" № 16
факс 05143/2015; Виж имейла...

ОСЗ Дългопол

Николинка Добрева Георгиева

началник

гр. Дългопол 9250, ул. "Г. Димитров" № 105
факс 0517/22228; Виж имейла...

Райна Иванова Илиева

главен специалист

Сема Феджри Мехмед - зам. служител

старши експерт

ОСЗ Провадия

Юлия Бориславова Парушева

главен специалист

гр. Провадия 9200, ул. "Дунав" № 37
факс 0518/44045; Виж имейла...

Кремена Илкова Петрова

главен експерт

ОСЗ Суворово

Мартин Петров Марков

главен експерт

гр. Суворово 9170, пл. "Независимост" № 110
факс 05153/2269, 2613; Виж имейла...

Антонина Димитрова Такова

главен специалист

ОСЗ Суворово - Офис Девня

Лиляна Маринова Величкова

главен експерт

гр. Девня 9162, бул. "Съединение" № 78
факс 05199/2315

 

 З А П О В Е Д

№РД-13-42(3)/10.02.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване,

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед №РД-13-42/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ-Суворово

Антонина Димитрова Такова – гл. специалист;

ОСЗ-Аксаково

Светозар Ивелинов Нейчев – гл. експерт;

ОСЗ-Вълчи дол

Мима Пенкова Николова – гл. експерт;

Койка Димитрова Христова – мл. експерт;  

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-42/08.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-42/08.02.2018 г., допълнена със Заповед №РД-13-42(1)/16.04.2019 г. и Заповед №РД-13-42(2)/29.06.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на горецитираните служители от ОСЗ-Суворово, ОСЗ-Аксаково и ОСЗ-Вълчи дол, на директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Варна, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна, на началниците на ОСЗ-Суворово, ОСЗ-Аксаково и ОСЗ-Вълчи дол, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна и Областна дирекция „Земеделие“ – Варна.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

 

                        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                        

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д   

№ РД-13-42(2)/16.04.2019г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-42/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Вълчи дол

Женя Стоянова Петрова – главен експерт.

ОСЗ Долни чифлик

Йорданка Николова Димова – главен експерт.

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-42/08.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-42/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на горецитираните служители от общински служби по земеделие – гр. Вълчи дол и гр. Долни чифлик, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Варна, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна, началниците на ОСЗ Вълчи дол и Долни чифлик, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна и Областна дирекция „Земеделие“ – Варна.

           Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

                       ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                          

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

 

З А П О В Е Д

 

№РД-13-42/08.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Варна, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности

1.    Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1     скица на поземлен имот;

1.2     скица на сграда;

1.3     схема на самостоятелен обект;

1.4     удостоверение за наличие или липса на данни.

2.    Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.    Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.    Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.    Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.     Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Варна, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна и Областна дирекция „Земеделие“ – Варна.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                              

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ 

slogan bg