Премини към основното съдържание

ОСЗ за област ВАРНА

Сканиран документ
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед № РД-13-42/08.02.2018 г., Допълнена със Заповед № РД-13-42(2)/16.04.2019 г.

 

Общинска служба по земеделие /ОДЗ Варна

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

ОСЗ Аврен

Снежана Георгиева Димитрова

старши специалист

с. Аврен 9135, ул. „Тодор Ноев“ № 8

Светла Гроздева Йорданова

старши специалист

ОСЗ Аксаково

Александра  Александрова Христова

старши експерт

гр. Аксаково 9154, ул. „Г. Петлешев“ № 58 Б

Янка Илиева Томова

главен експерт

ОСЗ Ветрино

Пламена Георгиева Вълчева

главен експерт

с. Ветрино 9220, ул. „Перуника“ № 1

Виолета Иванова Панева

главен специалист

ОСЗ Вълчи дол

Нели Димова Иванова

старши специалист

гр. Вълчи дол 9280, пл. „Христо Ботев“ № 1

Румяна Георгиева Тонева

старши специалист

Женя Стоянова Петрова

главен експерт

Офис Белослав - ОСЗ Варна

Галина Атанасова Железова

старши експерт

гр. Белослав 9150, ул. „Гебедже“ 8;
гр. Варна 9000, бул. „Осми Приморски полк“ 110

Даниела Колева Генова

главен експерт

ОСЗ Долни чифлик

Росица Василева Демирева

главен експерт

гр. Долни Чифлик 9120, пл. „Тича“ № 37

Мария Щерева Георгиева

главен експерт

гр. Бяла 9101, ул. „Андрей Премянов“ № 16

Йорданка Николова Димова

главен експерт

 

ОСЗ Дългопол

Райна Иванова Илиева

главен специалист

гр. Дългопол 9250, ул. „Г. Димитров“ № 105

Зийнеб Зия Юсуфова - майчинство

старши експерт

Сема Феджри Мехмед - зам.служител

 

ОСЗ Провадия

Юлия Бориславова Парушева

главен специалист

гр. Провадия 9200, ул. „Дунав“ № 37

Кремена Илкова Петрова

главен експерт

ОСЗ Суворово

Мартин Петров Марков

главен експерт

гр. Суворово 9170, пл. „Независимост“ № 110

Лиляна Маринова Величкова

главен експерт

гр. Девня 9162, бул. „ъединение“ № 78

 

З А П О В Е Д   

№ РД-13-42(2)/16.04.2019г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-42/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Вълчи дол

Женя Стоянова Петрова – главен експерт.

ОСЗ Долни чифлик

Йорданка Николова Димова – главен експерт.

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-42/08.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-42/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на горецитираните служители от общински служби по земеделие – гр. Вълчи дол и гр. Долни чифлик, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Варна, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна, началниците на ОСЗ Вълчи дол и Долни чифлик, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна и Областна дирекция „Земеделие“ – Варна.

           Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

                       ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                          

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

 

З А П О В Е Д

 

№РД-13-42/08.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Варна, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности

1.    Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1     скица на поземлен имот;

1.2     скица на сграда;

1.3     схема на самостоятелен обект;

1.4     удостоверение за наличие или липса на данни.

2.    Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.    Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.    Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.    Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.     Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Варна, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна и Областна дирекция „Земеделие“ – Варна.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                              

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ 

slogan bg