Премини към основното съдържание

ОСЗ за област В. ТЪРНОВО

Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед № РД-13-28/31.01.2018г., допълнена и изменена със Заповеди №№РД-13-28(1)

03.12.2019 г., РД-21-9/15.12.2021 г., РД-21-9(1)/04.01.2022г., РД-21-9(2)/12.01.2022г., РД-21-9(3)/21.01.2022г. и РД-21-9(4)/04.05.2022г.

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

Велико Търново

 

 

 

ОСЗ Горна Оряховица

Марияна Кирилова Пехливанова

началник на ОСЗ - Горна Оряховица

5100 гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев № 5 ет. 3

Таня Косева Козарева

старши специалист в ОСЗ - Горна Оряховица

5100 гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев № 5 ет. 3

ОСЗ Златарица

Стела Георгиева Богданова

Старши експерт в ОСЗ Златарица

5090 Златарица ул. Стефан Попстоянов № 16

 

Петьо Иванов Русев

Началник ОСЗ - Златарица

5090 Златарица ул. Стефан Попстоянов № 16

ОСЗ Елена

Валентина Йорданова Малешкова

Старши експерт  в ОСЗ Елена

5070 гр. Елена, ул. Иларион Макариополски №24

ОСЗ Лясковец

Светла Христова Каразахова

началник на ОСЗ - Лясковец

5140 гр. Лясковец, ул. Младост №2, ет. 2

Невена Стефанова Русева

старши експерт в ОСЗ - Лясковец

 5140 гр. Лясковец, ул. Младост №2, ет. 2

ОСЗ Павликени

Ани Златкова Асенова

младши експерт в ОСЗ - Павликени

5200 гр. Павликени, ул. Асен Златаров №5

Диана Живкова Ставровска

главен специалист в ОСЗ - Павликени

 5200 гр. Павликени, ул. Асен Златаров №5

ОСЗ Полски Тръмбеш

Красимир  Илиев Йорданов

старши експерт в ОСЗ - Полски Тръмбеш

5181 гр. Полски Тръмбеш ул. Търговска №51

Юлия Лазарова Караколева

главен експерт в ОСЗ - Полски Тръмбеш

 5181 гр. Полски Тръмбеш ул. Търговска №51

ОСЗ Свищов

 

Емел Мехмед Павлоолу

началник на ОСЗ – Свищов

5250 гр. Свищов, ул. Тодор Миланович №2

Венцислав Гутев Гутев

 

главен експерт в ОСЗ – Свищов

 

5250 гр. Свищов, ул. Тодор Миланович №2

 

Тамара Димитрова Данева

младши експерт ОСЗ - Свищов

5250 гр. Свищов, ул. Тодор Миланович №2

ОСЗ Стражица

Ивайло Стефанов Иванов

главен експерт в ОСЗ – Стражица

5150 гр. Стражица,
ул. Михал Друмев №10

Галина Цонева Георгиева

старши експерт в ОСЗ – Стражица

 5150 гр. Стражица,
ул. Михал Друмев №10

ОСЗ Сухиндол

Първолета Христова Желязкова

началник на ОСЗ - Сухиндол

5240 гр. Сухиндол, ул.
Росица №115

Хасансабри Ахмед Хасан

главен специалист в ОСЗ - Сухиндол

 5240 гр. Сухиндол, ул.
Росица №115

 

З А П О В Е Д № РД-21-9(4)/04.05.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед №РД-13-28/31.01.2018г. на изпълнителния директор на АГКК със следния служител, а именно:

•    Петьо Иванов Русев – началник на ОСЗ – Златарица.

    Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-28/ 31.01.2018 г. допълнена и изменена със Заповеди № РД-13-28(1)/03.12.2019 г., РД-21-9/15.12.2021 г., РД-21-9(1)/04.01.2022 г., РД-21-9(2)/12.01.2022 г. и РД-21-9(3)/ 21.01.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на горецитирания служител, на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Велико Търново и Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

                              
 

З А П О В Е Д № РД-21-9(3)/21.01.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед №РД-13-28/31.01.2018г. на изпълнителния директор на АГКК със следния служител, а именно:

•    Стела Георгиева Богданова – старши експерт ОСЗ – Златарица.

    Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-28/ 31.01.2018 г. допълнена и изменена със Заповеди № РД-13-28(1)/03.12.2019 г., РД-21-9/15.12.2021 г., РД-21-9(1)/04.01.2022 г. и РД-21-9(2)/12.01.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на горецитирания служител, на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Велико Търново и Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д № РД-21-9(2)/12.01.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Заличавам от Приложение към Заповед №РД-13-28/31.01.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:

•    Цветанка Петрова Кънчева – началник на ОСЗ – Елена;
•    Йонка Георгиева Илиева – началник на ОСЗ – Златарица.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-28/31.01.2018 г. допълнена и изменена със Заповеди № РД-13-28(1)/03.12.2019 г. РД-21-9/15.12.2021 г. и РД-21-9(1)/04.01.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на горецитираните служители, на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – В. Търново, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – В. Търново. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – В. Търново и Областна дирекция „Земеделие“ – В. Търново.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

З А П О В Е Д № РД-21-9(1)/04.01.2022г.                 

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г.), чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК),

П О П Р А В Я М
    допусната очевидна фактическа грешка в моя Заповед №РД-21-9/15.12.2021 г., както следва:

    Параграф единствен: В заповедта думите „Катя Минчева Грънчарова – старши експерт ОСЗ – Златица“ да се четат „Катя Минчева Грънчарова – старши експерт ОСЗ – Златарица.“
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-28/31.11.2018 г. допълнена и изменена със Заповед №РД-13-28(1)/03.12.2019 г. и №РД-21-9/15.12.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново, на началника на ОСЗ – Златарица, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Велико Търново и Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд София-град, чрез Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Приложение: съгласно текста. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
    
 

З А П О В Е Д  

№РД-13-28_1-03.12.2019

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-28/31.01.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следния служител, а именно:

ОСЗ Павликени 

Ани Златкова Асенова – младши експерт;

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-28/31.01.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, следния служител, а именно:

ОСЗ Павликени 

Милка Николова Радева – главен експерт;

Всички останали точки от Заповед № РД-13-28/31.01.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-28/31.01.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочения оправомощен служител, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново, началникът на ОСЗ Павликени, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново и Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-28/31.01.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Велико Търново, за които има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

1.    Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1     скица на поземлен имот;

1.2     скица на сграда;

1.3     схема на самостоятелен обект;

1.4     удостоверение за наличие или липса на данни.

 

2.    Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.    Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.    Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.    Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.     Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново и Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                              

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg