Премини към основното съдържание

ОСЗ за област В. ТЪРНОВО

Сканиран документ
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед № РД-13-28/31.01.2018г., допълнена със Заповед № РД-13-28 /1/03.12.2019 г.

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

Велико Търново

 

 

 

ОСЗ Горна Оряховица

Марияна Кирилова Пехливанова

началник на ОСЗ - Горна Оряховица

5100 гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев № 5 ет. 3

Таня Косева Козарева

старши специалист в ОСЗ - Горна Оряховица

5100 гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев № 5 ет. 3

ОСЗ Елена

Цветанка Петрова Кънчева

началник на ОСЗ - Елена

 5070 Елена, ул. Иларион Макариополски №24

Валентина Йорданова Малешкова

старши експерт в ОСЗ - Елена

 5070 Елена, ул. Иларион Макариополски №24

ОСЗ Златарица

Йонка Георгиева Илиева

началник на ОСЗ - Златарица

5090 Златарица ул. Стефан Попстоянов № 16

Катя Минчева Грънчарова

старши експерт в ОСЗ - Златарица

5090 Златарица ул. Стефан Попстоянов № 16

ОСЗ Лясковец

Светла Христова Каразахова

началник на ОСЗ - Лясковец

5140 гр. Лясковец, ул. Младост № 2, ет. 2

Невена Стефанова Русева

старши експерт в ОСЗ - Лясковец

 

ОСЗ Павликени

Ани Златкова Асенова

Младши експерт в ОСЗ - Павликени

5200 гр. Павликени, ул. Асен Златаров № 5

Диана Живкова Ставровска

главен специалист в ОСЗ - Павликени

 

ОСЗ Полски Тръмбеш

Красимир  Илиев Йорданов

старши експерт в ОСЗ - Полски Тръмбеш

5181 гр. Полски Тръмбеш ул. Търговска №51

Юлия Лазарова Караколева

главен експерт в ОСЗ - Полски Тръмбеш

 

ОСЗ Свищов

 

Емел Мехмед Павлоолу

началник на ОСЗ - Свищов

5250 гр. Свищов, ул. Тодор Миланович № 2

 

Венцислав Гутев Гутев

 

Тамара Димитрова Данева

главен експерт в ОСЗ – Свищов

 

младши експерт ОСЗ - Свищов

5250 гр. Свищов, ул. Тодор Миланович № 2

 

5250 гр. Свищов, ул. Тодор Миланович № 2

ОСЗ Стражица

Ивайло Стефанов Иванов

главен експерт в ОСЗ - Стражица

5150 гр. Стражица,
ул. Михал Друмев № 10

Галина Цонева Георгиева

старши експерт в ОСЗ - Стражица

 

ОСЗ Сухиндол

Първолета Христова Желязкова

началник на ОСЗ - Сухиндол

5240 гр. Сухиндол, ул.
Росица №115

Хасансабри Ахмед Хасан

главен специалист в ОСЗ - Сухиндол

 

 

 

З А П О В Е Д 

 

 

№РД-13-28_1-03.12.2019

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-28/31.01.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следния служител, а именно:

ОСЗ Павликени 

Ани Златкова Асенова – младши експерт;

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-28/31.01.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, следния служител, а именно:

ОСЗ Павликени 

Милка Николова Радева – главен експерт;

Всички останали точки от Заповед № РД-13-28/31.01.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-28/31.01.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочения оправомощен служител, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново, началникът на ОСЗ Павликени, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново и Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-28/31.01.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Велико Търново, за които има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

1.    Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1     скица на поземлен имот;

1.2     скица на сграда;

1.3     схема на самостоятелен обект;

1.4     удостоверение за наличие или липса на данни.

 

2.    Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.    Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.    Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.    Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.     Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново и Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                              

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg