Премини към основното съдържание

ОСЗ за област ТЪРГОВИЩЕ

Сканиран документ
rd-13-45_2.pdf (466.1 KB)
rd-13-45_4.pdf (453.45 KB)
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед № РД-13-45/08.02.2018 г., допълнена със Заповеди № № РД-13-45(1)/07.01.2019 г., РД-13-45(2)/15.03.2019 г., РД-13-45(3)/21.04.2020 г. и РД-13-45(4)/03.06.2020 г.

 

 

 

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

ОСЗ Антоново

Станислав Стаменов

главен специалист

бул. Тузлушки герои №53, ет. 3

Айше Алиева

главен специалист

бул. Тузлушки герои №53, ет. 3

ОСЗ Омуртаг

Рени Велинова

главен специалист

ул. Иван Вазов №1, ет. 3

Галя Зиновиева

главен експерт

ул. Иван Вазов №1, ет. 3

ОСЗ Попово

Наталия Ристовска

младши експерт

ул.Мара Тасева №3

Силвина Борисова

главен специалист

ул.Мара Тасева №3

 

 

З А П О В Е Д 

 

 

№ РД-13-45(4)/03.06.2020г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-45/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следния служител:

ОСЗ Попово

Силвина Бориславова Борисова – главен специалист.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-45/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следния служител:

ОСЗ Попово

Ценка Неделчева Русева – старши експерт.

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-45/08.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № № РД-13-45/08.02.2018г., РД-13-45(1)/07.01.2019г., РД-13-45(2)/15.03.2019г. и РД-13-45(3)/21.04.2020г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на горецитираните служители от общинска служба по земеделие – гр. Попово, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Търговище, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Търговище, началниците на ОСЗ Попово, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Търговище и Областна дирекция „Земеделие“ – Търговище.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

                         ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                          

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д  

 № РД-13-45(2)/15.03.2019г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-45/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Попово

Ценка Неделчева Русева – старши експерт.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-45/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Попово

Светла Михайлова Георгиева – старши специалист.

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-45/08.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № № РД-13-45/08.02.2018г. и РД-13-45(1)/07.01.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на горецитираните служители от общинска служба по земеделие – гр. Попово, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Търговище, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Търговище, началниците на ОСЗ Попово, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Търговище и Областна дирекция „Земеделие“ – Търговище.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                          

ИНЖ. Д-Р СТЕФАН ПЕТРОВ

 

/съгласно Заповед № РД-13-58-11.03.2019 г./

 

 

З А П О В Е Д 

 

 

 РД-13-45(1)/07.01.2019 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., бр. 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-45/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК със следните служители, а именно:

ОСЗ Антоново

Хатидже Хюсеинова Хюсеинова – младши експерт в ОСЗ Антоново.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-45/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:

ОСЗ Антоново

Иванка Стефанова – главен специалист в ОСЗ Антоново.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-45/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Търговище, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Търговище, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Търговище и Областна дирекция „Земеделие“ – Търговище.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

ЗА П О В Е Д

 

№РД-13-45/08.02.018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Търговище, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

  1. 1.    Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1     скица на поземлен имот;

1.2     скица на сграда;

1.3     схема на самостоятелен обект;

1.4     удостоверение за наличие или липса на данни.

  1. 2.    Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.
  2. 3.    Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

  1. 1.    Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.
  2. 2.    Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.
  3. 3.     Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Търговище, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Търговище, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Търговище и Областна дирекция „Земеделие“ – Търговище.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                              

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg