Премини към основното съдържание

ОСЗ за област СТАРА ЗАГОРА

Сканиран документ
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед №РД-13-31/02.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди №№РД-13-31(1)/19.07.2018 г., РД-13-31(2)/ 12.11.2018 г., РД-13-31(3)/21.01.2019 г., РД-13-31(4)/19.02.2019 г., РД-13-31(5)/29.10.2019 г., РД-13-31(6)/20.12.2019 г. и РД-13-31(7)/12.08.2020 г., РД-13-31(8)/24.11.2020 г., РД-13-31(9)/29.12.2020 г., РД-21-6/19.10.2021 г., РД-21-6(1)/18.03.2022 г., РД-21-6(2)/14.06.2022 г., РД-21-6(3)/08.08.2022 г. и РД-21-6(4)/19.09.2022 г.

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

Стара Загора

 

 

 

ОСЗ – Стара Загора – ИРМ, офис с. Опан

Трендафка Костадинова Тенева

главен специалист

п.к. 6078, с.Опан, сградата на Община Опан

Катя Недялкова Иванова

младши експерт

п.к. 6078, с.Опан, сградата на Община Опан

 

Симона Кънева Георгиева

главен специалист

п.к. 6078, с.Опан, сградата на Община Опан

ОСЗ – Гълъбово

Кремена Делчева Стойкова

младши експерт

гр. Гълъбово пк 6280, ул. „Цар Симеон Велики“ №59, ет. 2

Мария Стоилова Нихтянова

старши експерт

гр. Гълъбово пк 6280, ул. „Цар Симеон Велики“ №59, ет. 2

ОСЗ – Раднево

Иванка Петрова Йорданова

младши експерт

гр. Раднево, ул. „Гита“ №2, ет. 3

Десислава Данчева Георгиева

старши експерт

гр. Раднево, ул. „Гита“ №2, ет. 3

ОСЗ – Мъглиж

Евелена Михайлова Колева

началник

гр. Мъглиж, пл. „Трети Март“ 32

Лиляна Иванова Алагенова

главен специалист

гр. Мъглиж, пл. „Трети Март“ 32

Стефан Иванов Джавкаров

младши експерт

гр. Мъглиж, пл. „Трети Март“ 32

ОСЗ – Казанлък

Биляна Николова Балабанова

младши експерт

гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“ №4, ет. 2

Янка Атанасова Тодорова

младши експерт

гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“ №4, ет. 2

ОСЗ – Павел баня

Мария Любомирова Илчева

главен експерт

гр. Павел баня, ул. „Освобождение“ №3

Марина Дечева Захариева

главен експерт

гр. Павел баня, ул. „Освобождение“ №3

 

Надие Алиризонова Юсниева-Оруч

младши експерт

гр. Павел баня, ул. „Освобождение“ №3

ОСЗ – Чирпан – ИРМ, офис с. Братя Даскалови

Даниела Делчева Дойчева

старши експерт

с. Братя Даскалови,  ул. „Септемврийци“ №55

Ивелина Калинова Къртева

главен специалист

с. Братя Даскалови,  ул. „Септемврийци“ №55

ОСЗ – Чирпан

Иван Минков Драголов

главен експерт

ПК 6200, гр. Чирпан, пл. „Съединение“ №1

Илко Христов Генков

 

главен специалист

 

ПК 6200, гр. Чирпан, пл. „Съединение“ №1

Румяна Дикова Делчева

старши експерт

ПК 6200, гр. Чирпан, пл. „Съединение“ №1

Русен Желязков Желязков

старши експерт

ПК 6200, гр. Чирпан, пл. „Съединение“ №1

 

 

З А П О В Е Д № РД-21-6(4)/19.09.2022г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл. 27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед №РД-13-31/02.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, със следния служител, а именно:
•    Симона Кънева Георгиева – главен специалист в ОСЗ – Стара Загора – ИРМ, офис с. Опан.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-31/ 02.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди № № РД-13-31(1)/19.07.2018 г., РД-13-31(2)/12.11.2018 г., РД-13-31(3)/21.01.2019 г., РД-13-31(4)/19.02.2019 г., РД-13-31(5)/29.10.2019 г., РД-13-31(6)/20.12.2019 г., РД-13-31(7)/12.08.2020 г., РД-13-31(8)/24.11.2020 г., РД-13-31(9)/29.12.2020 г., РД-21-6/19.10.2021 г., РД-21-6(1)/18.03.2022 г., РД-21-6(2)/14.06.2022 г. и РД-21-6(3)/08.08.2022 г.на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Стара Загора и Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.
                                    
        

З А П О В Е Д № РД-21-6(3)/08.08.2022г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл. 27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Предвид извършени структурни промени в Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора, изменям Приложение към Заповед №РД-13-31/02.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
1.1. В първа колона вместо „ОСЗ – Опан“ да се чете „ОСЗ – Стара Загора – ИРМ, офис с. Опан“.
1.2. В първа колона вместо „ОСЗ – Братя Даскалови“ да се чете „ОСЗ – Чирпан – ИРМ, офис с. Братя Даскалови“. 
2. Допълвам Приложение към Заповед №РД-13-31/02.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, със следните служители, а именно:
•    Даниела Делчева Дойчева – старши експерт в ОСЗ – Чирпан – ИРМ, офис с. Братя Даскалови;
•    Ивелина Калинова Къртева – главен специалист в ОСЗ – Чирпан – ИРМ, офис с. Братя Даскалови;
•    Русен Желязков Желязков – старши експерт в ОСЗ – Чирпан. 
3. Заличавам от Приложение към Заповед №РД-13-31/02.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:
•    Пепа Димова Проданова – главен експерт в ОСЗ – Чирпан – ИРМ, офис с. Братя Даскалови;
•    Райна Стоянова Петкова – главен специалист в в ОСЗ – Чирпан – ИРМ, офис с. Братя Даскалови;
•    Иван Михайлов Иванов – младши експерт в ОСЗ – Чирпан – ИРМ, офис с. Братя Даскалови.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-31/ 02.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди № № РД-13-31(1)/19.07.2018 г., РД-13-31(2)/12.11.2018 г., РД-13-31(3)/21.01.2019 г., РД-13-31(4)/19.02.2019 г., РД-13-31(5)/29.10.2019 г., РД-13-31(6)/20.12.2019 г., РД-13-31(7)/12.08.2020 г., РД-13-31(8)/24.11.2020 г., РД-13-31(9)/29.12.2020 г., РД-21-6/19.10.2021 г., РД-21-6(1)/18.03.2022 г. и РД-21-6(2)/14.06.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Стара Загора и Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.
 

З А П О В Е Д № РД-21-6(2)/14.06.2022г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл. 27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед №РД-13-31/02.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, със следните служители, а именно:
•    Мария Любомирова Илчева – главен експерт в ОСЗ – Павел баня;
•    Евелена Михайлова Колева – началник на ОСЗ – Мъглиж;
•    Стефан Иванов Джавкаров – младши експерт в ОСЗ – Мъглиж. 
Заличавам от Приложение към Заповед №РД-13-31/02.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:
•    Мариана Атанасова Спасова – главен специалист в ОСЗ – Павел баня;
•    Ивелина Желева Иванова – младши експерт в ОСЗ – Мъглиж.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-31/ 02.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди № № РД-13-31(1)/19.07.2018 г., РД-13-31(2)/12.11.2018 г., РД-13-31 (3)/21.01.2019 г., РД-13-31(4)/19.02.2019 г., РД-13-31(5)/29.10.2019 г., РД-13-31(6)/20.12.2019 г., РД-13-31(7)/12.08.2020 г., РД-13-31(8)/24.11.2020 г., РД-13-31(9)/29.12.2020 г., РД-21-6/19.10.2021 г. и РД-21-6(1)/18.03.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Стара Загора и Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.
 

З А П О В Е Д № РД-21-6(1)/18.03.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед №РД-13-31/02.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, със следните служители, а именно:
•    Румяна Дикова Делчева – старши експерт ОСЗ – Чирпан;
•    Иван Михайлов Иванов – младши експерт ОСЗ – Братя Даскалови.
Заличавам от Приложение към Заповед №РД-13-31/02.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:
•    Евелина Иванова Делчева – старши експерт ОСЗ – Чирпан;
•    Владимир Вътев Савов – старши експерт ОСЗ – Братя Даскалови.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-31/ 02.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди № № РД-13-31(1)/19.07.2018 г., РД-13-31(2)/12.11.2018 г., РД-13-31 (3)/21.01.2019 г., РД-13-31(4)/19.02.2019 г., РД-13-31(5)/29.10.2019 г., РД-13-31(6)/20.12.2019 г., РД-13-31(7)/12.08.2020 г., РД-13-31(8)/24.11.2020 г., РД-13-31(9)/29.12.2020 г. и РД-21-6/19.10.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Стара Загора и Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

З А П О В Е Д

№ РД-21-6/19.10.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

      Допълвам Приложение към Заповед №РД-13-31/02.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, със следния служител, а именно:
•    Райна Стоянова Петкова – главен специалист ОСЗ – Братя Даскалови.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-55/08.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди № №РД-13-31/02.02.2018 г., РД-13-31(1)/19.07.2018 г., РД-13-31(2)/12.11.2018 г., РД-13-31 (3)/21.01.2019 г., РД-13-31(4)/19.02.2019 г., РД-13-31(5)/29.10.2019 г., РД-13-31(6)/20.12.2019 г., РД-13-31(7)/12.08.2020 г., РД-13-31(8)/24.11.2020 г. и РД-13-31(9)/29.12.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, на началника на ОСЗ – Братя Даскалови, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Стара Загора и Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                
                      ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д

№РД-13-31(9)/29.12.2020 г.

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г.), чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с писмо изх. №66-6407 от 15.12.2020 г. на Николай Маринов – главен директор на ГД „ЗРП“ в МЗХГ, ведно с писмо изх. №РД-12-01-245 от 14.12.2020 г. на Елка Бонева – директор на ОДЗ-Стара Загора (наш рег. №04-6(86)/15.12.2020 г.)

П О П Р А В Я М

    допусната очевидна фактическа грешка в моя Заповед №РД-13-31(8)/24.11.2020 г., както следва:

    Параграф единствен. В заповедта думите „Владимир Вътев Събев – старши експерт в ОСЗ-Братя Даскалови“ да се четат „Владимир Вътев Савов – старши експерт в ОСЗ-Братя Даскалови“

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповеди № №РД-13-31/02.02.2018г., РД-13-31(1)/19.07.2018г., РД-13-31(2)/12.11.2018г., РД-13-31 (3)/21.01.2019 г., РД-13-31(4)/19.02.2019г., РД-13-31(5)/29.10.2019 г., РД-13-31(6)/20.12.2019 г., РД-13-31(7)/12.08.2020 г. и РД-13-31(8)/24.11.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 
Копие от заповедта да се връчи на посочения оправомощен служител, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, на началника на ОСЗ-Братя Даскалови, за сведение и изпълнение. 
Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора и Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд София-град, чрез Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-31/02.02.2018г., допълнена със Заповеди № №РД - 13-3(1)/19.07.2018г., РД-13-31(2)/12.11.2018г., РД-13-31(3)/21.01.2019 г., РД-13-31(4)/19.02.2019г., РД-13-31(5)/29.10.2019 г., РД-13-31(6)/20.12.2019 г., РД-13-31(7)/12.08.2020 г., РД-13-31(8)/24.11.2020 г. и РД-13-31(9)/29.12.2020 г. 

                        
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д
№РД-13-31(8)/24.11.2020 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед №РД-13-31/02.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следния служител, а именно:
ОСЗ-Братя Даскалови
Владимир Вътев Събев – старши експерт в ОСЗ-Братя Даскалови;
Заличавам от Приложение към Заповед №РД-13-31/02.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, следния служител, а именно:
ОСЗ-Братя Даскалови
Ана Серафимова Желева – главен специалист в ОСЗ-Братя Даскалови;
Всички останали точки от Заповед №РД-13-31/02.02.2018г. остават непроменени.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповеди № №РД-13-31/02.02.2018г., РД-13-31(1)/19.07.2018г., РД-13-31(2)/12.11.2018г., РД-13-31 (3)/21.01.2019 г., РД-13-31(4)/19.02.2019г., РД-13-31(5)/29.10.2019 г., РД-13-31(6)/20.12.2019 г.  и РД-13-31(7)/12.08.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на посочения оправомощен служител, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, на началникът на ОСЗ-Братя Даскалови, за сведение и изпълнение. 
Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора и Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-31/02.02.2018г., допълнена със Заповеди № №РД - 13-3(1)/19.07.2018г., РД-13-31(2)/12.11.2018г., РД-13-31(3)/21.01.2019 г., РД-13-31(4)/19.02.2019г., РД-13-31(5)/29.10.2019 г., РД-13-31(6)/20.12.2019 г., РД-13-31(7)/12.08.2020 г. и РД-13-31(8)/............2020 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
                  
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-31_7/12.08.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-31/02.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следния служител, а именно:

ОСЗ Мъглиж

Ивелина Желева Иванова – младши експерт в ОСЗ Мъглиж;

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-31/02.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, следния служител, а именно:

ОСЗ Мъглиж

Евелена Михайлова Колева – началник в ОСЗ Мъглиж;

Всички останали точки от Заповед № РД-13-31/02.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповеди № № РД-13-31/02.02.2018г., РД-13-31(1)/19.07.2018г., РД-13-31(2)/12.11.2018г., РД-13-31 (3)/21.01.2019 г., РД-13-31(4)/19.02.2019г., РД-13-31(5)/29.10.2019 г. и РД-13-31(6)/20.12.2019 г.  на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочения оправомощен служител, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, началникът на ОСЗ Мъглиж, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора и Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-31/02.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД - 13-3(1)/19.07.2018г., РД-13-31(2)/12.11.2018г., РД-13-31(3)/21.01.2019 г., РД-13-31(4)/19.02.2019г., РД-13-31(5)/29.10.2019 г., РД-13-31(6)/20.12.2019 г. и РД-13-31 (7)/........08.2020г.

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

З А П О В Е Д

 

№РД-13-31(6)/20.12.2019 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

  

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-31/02.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следния служител, а именно:

ОСЗ Мъглиж 

Евелина Михайлова Колева – началник ОСЗ Мъглиж;

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-31/02.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, следния служител, а именно:

ОСЗ Мъглиж 

Минчо Иванов Минчев – старши експерт в ОСЗ Мъглиж;

Всички останали точки от Заповед № РД-13-31/02.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповеди № № РД-13-31/02.02.2018г., РД-13-31(1)/19.07.2018г., РД-13-31(2)/12.11.2018г., РД-13-31 (3)/21.01.2019 г., РД-13-31(4)/19.02.2019г. и РД-13-31(5)/29.10.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочения оправомощен служител, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, началникът на ОСЗ Мъглиж, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора и Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

 

З А П О В Е Д 

 № РД-13-31_5/29.10.2019 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 39 от 11 май 2018 г.) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-31/02.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следния служител, а именно:

ОСЗ Казанлък 

Янка Атанасова Тодорова – младши експерт;

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-31/02.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, следния служител, а именно:

ОСЗ Казанлък 

Гинка Тодорова Найденова – главен специалист;

Всички останали точки от Заповед № РД-13-31/02.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповеди № № РД-13-31/02.02.2018г., РД-13-31(1)/19.07.2018г., РД-13-31(2)/12.11.2018г. и РД-13-31 (3)/21.01.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочения оправомощен служител, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, началникът на ОСЗ Казанлък, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора и Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

 

З А П О В Е Д 

№…РД-13-31 (3)/.02.01.2019 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-31/02.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители, а именно:

ОСЗ Павел баня 

Надие Алиризова Юсниева-Оруч – младши експерт;

Всички останали точки от Заповед № РД-13-31/02.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповеди № № РД-13-31/02.02.2018г., РД-13-31(1)/19.07.2018г. и РД-13-31(2)/12.11.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочения оправомощен служител, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора и Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-31/02.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД - 13-31 (1)/19.07.2018г., РД - 13-31 (2)/12.11.2018г. и РД - 13-31 (3)/........01.2019г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

 

З А П О В Е Д 

 

 

№РД-13-31 (2)/ 12.11.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-31/02.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители, а именно:

ОСЗ Чирпан 

Евелина Иванова Делчева – старши експерт в ОСЗ Чирпан.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-31/02.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповеди № № РД-13-31/02.02.2018г.  и РД-13-31 (1)/19.07.2018г.  на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочения оправомощен служител, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора и Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-31/02.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД - 13-31 (1)/19.07.2018г. и РД - 13-31 (2)/…….11.2018г..

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

 

З А П О В Е Д № РД-13-31 (1)/ 19.07.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-31/02.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители, а именно:

ОСЗ Опан 

Трендафка Костадинова Тенева – главен специалист в ОСЗ Опан.

ОСЗ Раднево

Иванка Петрова Йорданова – младши експерт в ОСЗ Раднево.

ОСЗ Мъглиж

Минчо Иванов Минчев – старши експерт в ОСЗ Мъглиж.

ОСЗ Казанлък

Биляна Николова Балабанова – младши експерт в ОСЗ Казанлък.

ОСЗ Павел Баня

Мариана Дечева Захариева – главен експерт в ОСЗ Павел Баня.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-31/02.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:

ОСЗ Опан 

Радка Донева Атанасова – началник на ОСЗ Опан.

ОСЗ Раднево

Иванка Петрова Иванова – младши експерт в ОСЗ Раднево.

ОСЗ Мъглиж

Павлина Желева Цанева – старши експерт в ОСЗ Мъглиж.

ОСЗ Казанлък

Селиме Неази Синап – началник на ОСЗ Казанлък.

ОСЗ Павел Баня

Мариана Дечева Захариева – старши експерт в ОСЗ Павел Баня.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-31/02.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-31/02.02.2018г.  на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора и Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-31/02.02.2018г., допълнена със Заповед № РД - 13-31 (1)/…….07.2018г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

slogan bg