Премини към основното съдържание

ОСЗ за област СМОЛЯН

Сканиран документ
rd-13-48_1.pdf (525.04 KB)
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

 

Приложение към Заповед № РД-13-48/09.02.2018 г.,

доп. Със Заповед № РД-13-48 (1)/26.10.2018 г.

 

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

Смолян

 

 

 

ОСЗ Баните

Милена Бисерова Младенова

Младши експерт

ул.В.Левски 6

Зелма Маринова Попова

Главен експерт

ул.В.Левски 6

ОСЗ Борино

Рабие Ахмедова Юсеин

Младши експерт

ул.Хр.Ботев 1

Шабан Шабанов Кастов

Началник

ул.Хр.Ботев 1

ОСЗ Девин

Капка Искренова Атанасова

Главен експерт

ул.В.Левски 1

Руси Вадимов Чаушев

Главен специалист

ул.В.Левски 1

ОСЗ Доспат

Красимир Бисеров Пехливанов

Главен експерт

ул.Здравец 2

Павлина Павлова Куцлева

Началник

ул.Здравец 2

ОСЗ Златоград

Росица Димитрова Сечкова

Главен експерт

ул.Ст.Стамболов 1

Ирина Миткова Пелтекова

Началник

ул.Ст.Стамболов 1

ОСЗ Мадан

Даниела Щонова Сиракова

Главен специалист

ул.Обединение 14

Анелия Райчева Хаджиева

Главен експерт

ул.Обединение 14

ОСЗ Неделино

Сашо Иванов Данчилов

Младши експерт

ул.Ал.Стамболийски 104

Жана Сашева Георгиева

Главен експерт

ул.Ал.Стамболийски 104

ОСЗ Рудозем

Веска Хубавенова Маданлийска

Главен експерт

бул.България13

Розета Ясенова Чечкова

Началник

бул.България13

ОСЗ Чепеларе

Ламбрета Кирилова Топалилова

Главен експерт

ул.Мурджовска1-А

Красимира Павлова Костадинов

Началник

ул.Мурджовска1-А

 

З А П О В Е Д 

 

 

РД-13-48 (1).26.10.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., бр. 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-48/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК със следния служител, а именно:

ОСЗ Мадан

Анелия Райчева Хаджиева – главен експерт в ОСЗ Мадан.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-48/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следния служител, а именно:

ОСЗ Мадан

Райчо Руменов Чилингиров – главен експерт в ОСЗ Мадан.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-48/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Смолян, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Смолян и Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ

/съгл. Заповед № РД-13-256/24.10.2018 г./ 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-48/09.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Смолян, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

1.   Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1   скица на поземлен имот;

1.2   скица на сграда;

1.3   схема на самостоятелен обект;

1.4   удостоверение за наличие или липса на данни.

2.   Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.   Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.   Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.   Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.    Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Смолян, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Смолян и Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                               

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg