Премини към основното съдържание

ОСЗ за област СЛИВЕН

Сканиран документ
rd-13-71-sliven.pdf (586.66 KB)
rd-13-71-1.pdf (400.09 KB)
rd-13-71_2.pdf (484.97 KB)
rd-21-1.pdf (493.96 KB)
rd-21-1-1.pdf (493.96 KB)
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед № РД-13-71/23.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди № №РД-13-71(1)/07.12.2018 г.,

РД-13-71(2)/04.02.2019 г.,  РД-13-71(3)/23.04.2019 г.,  РД-21-1/ 12.04.2021 г.,  РД-21-1(1)/28.01.2022г. и РД-21-1(2)/23.06.2022г.

                          

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

ОСЗ Котел

Айше Нуриева Селимова-Келешева

Главен експерт

гр. Котел 8970,
ул. „Проф. Павлов” № 30;
тел. 0453/42482;
e-mail: Виж имейла...

Кристина Стойчева Иванова

Старши експерт

Таня Стефанова Сивкова

Старши експерт

Маргарит Цонев Мавродиев

Старши експерт

Георги Костов Гривов

Старши експерт

Полина Димитрова Бояджиева

Началник ОСЗ

ОСЗ Нова Загора

Денка Добринова Вълкова

Старши експерт

гр. Нова Загора 8900,
ул. „Петко Енев” № 52, етаж 1;
тел. 0457/62136;
e-mail: Виж имейла...

Павлина Стефанова Начкова

Главен специалист

Мариян Димов Тончев

Главен експерт

Евгени Василев Йорданов

Старши експерт 

Офис Твърдица - ОСЗ Сливен

Гергана Христова Георгиева

Главен специалист

гр. Твърдица 8890, пл. „Свобода” № 2;
тел. 0454/44046; e-mail: Виж имейла...

 

 

 

З А П О В Е Д № РД-21-1(2)/23.06.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед №РД-13-71/23.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК следния служител:
•    Гергана Христова Георгиева – главен специалист в офис Твърдица ОСЗ Сливен.    
Заличавам от Приложение към Заповед №РД-13-71/23.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК следния служител:
•    Господинка Митева Стайкова – главен специалист в офис Твърдица ОСЗ Сливен.
    Направените по-горе изменения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповеди № № РД-13-71/23.02.2018г., РД-13-71(1)/07.12.2018г., РД-13-71(2)/04.02.2019г., РД-13-71(3)/ 23.04.2019г., РД-21-1/12.04.2021 г. и РД-21-1(1)/28.01.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на горецитирания служител, на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен, на началника на СГКК – Сливен. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Сливен и Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

                             
 

З А П О В Е Д

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Заличавам от Приложение към Заповед №РД-13-71/23.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК следния служител:

•    Светлана Неделчева Колева-Азманова – старши експерт в офис Твърдица –  ОСЗ Сливен.
    Направените по-горе изменения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповеди № № РД-13-71/23.02.2018г., РД-13-71(1)/07.12.2018г., РД-13-71(2)/04.02.2019г., РД-13-71(3)/23.04.2019г. и  РД-21-1/12.04.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на горецитирания служител, на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен, на началника на СГКК – Сливен. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Сливен и Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

З А П О В Е Д

№ РД-21-1 / 12.04.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., бр. 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване,

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-71/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК със следния служител, а именно:

Офис Твърдица – ОСЗ Сливен:

  • Господинка Митева Стойкова – главен специалист

            Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-71(3)/23.04.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК следния служител, а именно:

  • Стоянка Павлова Илиева – главен специалист

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-71/23.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № № РД-13-71/23.02.2018г. и РД-13-71(1)/07.12.2018г. РД-13-71(2)/04.02.2019г. РД-13-71(3)/23.04.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Сливен, началниците на ОСЗ Сливен, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Сливен и Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

№ РД-21-1 / 12.04.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., бр. 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване,

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-71/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК със следния служител, а именно:

Офис Твърдица – ОСЗ Сливен:

  • Господинка Митева Стойкова – главен специалист

            Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-71(3)/23.04.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК следния служител, а именно:

  • Стоянка Павлова Илиева – главен специалист

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-71/23.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № № РД-13-71/23.02.2018г. и РД-13-71(1)/07.12.2018г. РД-13-71(2)/04.02.2019г. РД-13-71(3)/23.04.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Сливен, началниците на ОСЗ Сливен, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Сливен и Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-71 (2) / 04.02.2019 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., бр. 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-71/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК със следните служители, а именно:

ОСЗ Нова Загора

Мариян Димов Тончев – главен експерт;

Евгени Василев Йорданов -  старши експерт;

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №№ РД-13-71/23.02.2018г.  и РД -13-71 (1)/07.12.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Сливен, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение.       Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Сливен и Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                   

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

З А П О В Е Д 

№ № РД-13-71(1) /07.12.2018 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., бр. 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-71/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК със следните служители, а именно:

ОСЗ Котел

Таня Стефанова Сивкова – старши експерт;

Маргарит Цонев Мавродиев старши експерт;

Георги Костов Гривов - старши експерт;

Полина Димитрова Бояджиева – началник ОСЗ Котел;

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-71/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Сливен, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение.       Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Сливен и Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                   

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

ЗА П О В Е Д

№ РД-13-71 /.23.02.2018 г

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Сливен, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

  1. 1.   Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1   скица на поземлен имот;

1.2   скица на сграда;

1.3   схема на самостоятелен обект;

1.4   удостоверение за наличие или липса на данни.

  1. 2.   Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.
  2. 3.   Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

  1. 1.   Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.
  2. 2.   Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.
  3. 3.    Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Сливен, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Сливен и Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                 ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ

                        /съгл. заповед РД-13-59/16.02.2018 г. на изп. директор на АГКК /

slogan bg