Премини към основното съдържание

ОСЗ за област СИЛИСТРА

Сканиран документ
rd-13-66.pdf (627.95 KB)
rd-13-66_1.pdf (514.53 KB)
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

 

 

                              Приложение към Заповед № РД-13-66/22.02. 2018 г., допълнена със Заповед № РД-13-66(1)/30.11.2018 г.

 

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

ОСЗ - Главиница

Гюлсер Али Зюлкюф

Гл. експерт

гр. Главиница, ул. "Витоша" № 46

Мариана Стефанова Пенева

Гл. експерт

гр. Главиница, ул. "Витоша" № 46

ОСЗ - Дулово

Сонер Бедри Ахмед

Мл. експерт

гр. Дулово, ул. "В. Левски" № 18, ПК 35

Илияна Илиева Христова

Ст. експерт

гр. Дулово, ул. "В. Левски" № 18, ПК 35

ОСЗ - Кайнарджа

Иванела Илиева Александрова

Мл. експерт

с. Кайнарджа, ул. "Г. Токушев" № 10

Христина Николова Иванова

Мл. експерт

с. Кайнарджа, ул. "Г. Токушев" № 10

община Алфатар

Петранка Димитрова Славова

Мл. експерт

гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" № 6, ет. 3

Стелияна Радева Радева

Мл. експерт

гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" № 6, ет. 3

ОСЗ - Ситово

Димитрина Костова Ченева

Гл.специалист

с. Ситово, ул. "Трети март" № 72

Милена Йорданова Димитрова

Гл. експерт

с. Ситово, ул. "Трети март" № 72

ОСЗ - Тутракан

Йозел Орханова Мутлу

Ст. експерт

гр. Тутракан, ул. "21 септември" № 3

Севинч Ахмедова Шабанова

Мл. експерт

гр. Тутракан, ул. "21 септември" № 3

 

 

 

З А П О В Е Д  РД-13-66 (1)-30.11.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., бр. 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-66/22.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК със следния служител, а именно:

ОСЗ Главиница

Мариана Стефанова Пенева – главен експерт в ОСЗ Главиница.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-66/22.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следния служител, а именно:

ОСЗ Главиница

Калин Димитров Калинов – младши експерт в ОСЗ Главиница.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-66/22.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Силистра, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение.       Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Силистра и Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д № РД-13-6722.02.2018 г

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Силистра, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Силистра, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

  1. 1.   Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1   скица на поземлен имот;

1.2   скица на сграда;

1.3   схема на самостоятелен обект;

1.4   удостоверение за наличие или липса на данни.

  1. 2.   Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.
  2. 3.   Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

  1. 1.   Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.
  2. 2.   Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.
  3. 3.    Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Силистра, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Силистра и Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

                                                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ

                        /съгл. заповед РД-13-59/16.02.2018 г. на изп. директор на АГКК /

slogan bg