Премини към основното съдържание

ОСЗ за област ШУМЕН

Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед № РД-13-65/16.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-65 (1)/09.03.2018г.,

РД-13-65(2)/01.03.2019 г., РД-13-65(3)/15.01.2020 г., РД-13-65(4)/26.08.2020 г., РД-13-65(5)/30.08.2021 г. РД-21-6/22.06.2022 г.

 

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

Шумен

 

 

 

ОСЗ Велики Преслав

Надежда Атанасова Петрова

младши експерт

гр. Велики Преслав 9850, ул. "Борис Спиров" № 76, ет. 4

Кремена Иванова Владимирова

младши експерт

ОСЗ Венец

Фериде Реджеб Мухарем

гл.специалист

с. Венец 9751, ул. "Кирил и Методий" № 30, ет. 2

Лейля Галиб Хюсмен

старши експерт

ОСЗ Върбица

Петър Ангелов Петров

младши експерт

гр. Върбица 9870, ул. "Христо Ботев" № 8, ет. 2

Елфие Ахмед Идириз

ст.специалист

ОСЗ Каолиново

Юксел Ахмедов Хасанов

главен експерт

гр. Каолиново 9960, ул. "Украйна" № 2, ет. 3

Нурай Ихсан Ниязи

старши експерт

ОСЗ Каспичан

Нина Лазарова Илиева

старши експерт

гр. Каспичан 9930, ул. "Мадарски конник" № 40, ет. 2

Николинка Асенова Вичева

старши експерт

ОСЗ Никола Козлево

Пенка Христова Тончева

главен експерт

с. Никола Козлево 9955, пл. "23-ти септември" № 5, ет. 1

Милен Евгениев Иванов

старши експерт

ОСЗ Нови пазар

Светла Емилова Станкова-Колева

главен експерт

 гр. Нови пазар 9900, ул. "Оборище" № 1, ет. 2

Юлия Иванова Павлова

младши експерт

ОСЗ Смядово

Недялка Костадинова Великова

главен експерт

гр. Смядово 9820, ул. "Славянска" № 1а

Ирена Маринова Иванова-Господинова

старши експерт

ОСЗ Хитрино

Севдие Хюсеин Осман

старши експерт

с. Хитрино, ул. "Шипка" № 6

Айхан Бейсимов Самиев

старши специалист

 

 

З А П О В Е Д № РД-21-6/22.06.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение от Заповед №РД-13-65/16.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ със следния служител:
•    Нина Лазарова Илиева – старши експерт ОСЗ Каспичан.
Заличавам от Приложение към Заповед №РД-13-65/16.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК следния служител:
Георги Димитров Георгиев – старши експерт ОСЗ  Каспичан.
Всички останали точки от Заповед № РД-13-65/16.02.2018г. остават непроменени.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-65/16.02.2018г., допълнена и  изменена със Заповеди №№ РД-13-65(1)/09.03.2018 г., РД-13-65(2)/01.03.2019 г., РД-13-65(3)/15.01.2020 г., РД-13-65(4)/26.08.2020 г. и РД-13-65(5)/30.08.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на горецитираните служители, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Шумен. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Шумен и Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

З А П О В Е Д

№ РД-13-65(5) / 30.08.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-65/16.02.2018г., допълнена със Заповеди №№ РД-13-65(1)/09.03.2018 г., РД-13-65(2)/01.03.2019 г., РД-13-65(3)/15.01.2019 г. и РД-13-65(4)/26.08.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ със следния служител:
•    Петър Ангелов Петров – младши експерт ОСЗ Върбица.
Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-65/16.02.2018г. допълнена със Заповеди №№ РД-13-65(1)/09.03.2018 г., РД-13-65(2)/01.03.2019 г., РД-13-65(3)/15.01.2019 г. и РД-13-65(4)/26.08.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК следния служител:
Айше Реджебова Бузгова – главен експерт ОСЗ  Върбица.
Всички останали точки от Заповед № РД-13-65/16.02.2018г. остават непроменени.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-65/16.02.2018г., допълнена със Заповеди №№ РД-13-65(1)/09.03.2018г., РД-13-65(2)/01.03.2019 г., РД-13-65(3)/15.01.2020 г. и РД-13-65(4)/26.08.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на горецитираните служители, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Шумен, началника на ОСЗ – Върбица за сведение и изпълнение. 
Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Шумен и Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Приложение: Съгласно текста.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 
 

З А П О В Е Д  

№ РД-13-65(4)/26.08.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-65/16.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следния служител:

ОСЗ Велики Преслав

Кремена Иванова Владимирова – младши експерт.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-65/16.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Велики Преслав

Селиме Вели Мехмед – младши експерт.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-65/16.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-65/16.02.2018г., допълнена със Заповед № РД-13-65(1)/09.03.2018г., Заповед № РД-13-65(2)/01.03.2019 г. и Заповед № РД-13-65(3)/15.01.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на горецитираните служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, служителя по сигурността на информацията – АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Шумен, началникът на ОСЗ Велики Преслав, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Шумен и Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-65/16.02.2018г., допълнена със Заповед № РД-13-65(1)/09.03.2018г., Заповед № РД-13-65(2)/01.03.2019 г., Заповед № РД-13-65(3)/15.01.2020 г. и  Заповед № РД-13-65(4)/26.08.2020 г.  

 

 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

/Съгласно заповед № 13-121-14.06.2019 г./

 

 

З А П О В Е Д №РД-16-65_3/15.01.2020

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-65/16.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следния служител:

ОСЗ Венец

Лейля Галиб Хюсмен – старши експерт.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-65/16.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Венец

Джунейт Ерол Рафи – младши експерт.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-65/16.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-65/16.02.2018г., допълнена със Заповед № РД-13-65(1)/09.03.2018г. и Заповед № РД-13-65(2)/01.03.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на горецитираните служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Шумен, началникът на ОСЗ Венец, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Шумен и Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-65/16.02.2018г., допълнена със Заповед № РД-13-65(1)/09.03.2018г. и Заповед № РД-13-65(2)/01.03.2019 г. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

З А П О В Е Д 

 

 

№ РД-13-65(2)/01.02.2019г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-65/16.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Велики Преслав

Селиме Вели Мехмед – младши експерт.

ОСЗ Хитрино

Айхан Бейсимов Самиев – старши специалист

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-65/16.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Велики Преслав

Галина Светославова Георгиева – младши експерт.

ОСЗ Хитрино

Десислава Спиридонова Колева – младши експерт.

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-65/16.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № № РД-13-65/16.02.2018г. и РД-13-65(1)/09.03.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители от общинските служби по земеделие – Велики Преслав и Хитрино, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Шумен, началниците на ОСЗ Велики Преслав и Хитрино, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Шумен и Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:   

                                                                      

ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ

/Съгл. Заповед № РД-13-48/21.02.2019г./

 

З А П О В Е Д

РД-13-65(1)/09.03.2018г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-65/16.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Велики Преслав

Надежда Атанасова Петрова – младши експерт.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-65/16.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Велики Преслав

Наталия Георгиева Велинова – главен експерт.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-65/16.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-65/16.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител от общинска служба по земеделие – Велики Преслав, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Шумен, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Шумен и Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-65/16.02.2018г., допълнена със Заповед № РД-13-65(1)/09.03.2018г.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ 

 

 

 

 

З А П О В Е Д

 

№.РД-13-65/16.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Шумен, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

1.   Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1   скица на поземлен имот;

1.2   скица на сграда;

1.3   схема на самостоятелен обект;

1.4   удостоверение за наличие или липса на данни.

2.   Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.   Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.   Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.   Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.    Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Шумен, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Шумен и Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg