Премини към основното съдържание

ОСЗ за област РАЗГРАД

Сканиран документ
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед №РД-13-68/23.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди № № РД-13-68(1)/09.03.2019 г.,  №РД-13-68(2)/29.08.2019 г., РД-13-68(3)/21.07.2020 г.,  РД-13-68(4)/17.03.2021 г., РД-21-5/14.06.2022 г., РД-21-5(1)/15.06.2022 г., РД-21-5(2)/19.01.2023 г. и РД-21-5(3)/22.08.2023 г.

 

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

Разград

 

 

 

ОСЗ Завет

Пресияна Тодорова Йовчева

гл. специалист

7330, гр. Завет, ул. „Лудогорие“ №19, ет.3

Зихние Джелил Исмаил

гл. експерт

ОСЗ Исперих

Мария Венелинова Василева

ст. експерт

7400, гр. Исперих, ул. „Родопи“ №1

Антоанета Славова Петкова

ст. експерт

Мария Георгиева Стоянова

ст. експерт

ОСЗ Кубрат

Цветана Валентинова Ненова

гл. специалист

7300, гр. Кубрат, ул. „Цар Иван Асен ІІ“ №1

Николай Георгиев Георгиев

мл. експерт

ОСЗ Лозница

Айхан Шаиб Делиюмер

гл. специалист

7290, гр. Лозница, ул. „Ивайло“ №2

Ивелина Йорданова Колева-Недялкова

мл. експерт

офис Самуил

Нурай Закир Садула

мл. експерт

7253, с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър“ №5

Кадир Юмер Сали

ст. експерт

офис Цар Калоян

Емине Ахмед Ахмедова

мл. експерт

7280, гр. Цар Калоян, пл. „Демокрация“ №1

Шукрие Кязимова Керван

ст. експерт

 

 

З А П О В Е Д № РД-21-5(3)/22.08.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл. 27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

И З М Е Н Я М  И  Д О П Ъ Л В А М:

Приложение към Заповед № РД-13-68/23.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
1. Заличавам лицето Азис Зюхтю Мухарям – старши експерт в ОСЗ – Завет и на негово място добавям Зихние Джелил Исмаил – главен експерт в ОСЗ – Завет.
2. Да се прекрати достъпът на Азис Зюхтю Мухарям до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС), както и да се осигури достъп с необходимите права на Зихние Джелил Исмаил до КАИС.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-68/23.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди №№РД-13-68(1)/09.03.2018 г. и РД-13-68(2)/29.08.2019 г., РД-13-68(3)/21.07.2020 г., РД-13-68(4)/17.03.2021 г., РД-21-5/14.06.2022 г., РД-21-5(1)/15.06.2022 г. и РД-21-5(2)/19.01.2023 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на началника на отдел „Геоинформационни системи“, дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Разград, на началника на СГКК – Разград – за сведение и изпълнение.     Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Разград и Областна дирекция „Земеделие“ – Разград.
    Контрола по изпълнението възлагам на главния секретар на АГКК.  
 

З А П О В Е Д № РД-21-5(2)/19.01.2023г.
                 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Добавям в Приложение към Заповед № РД-13-68/23.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК следния служител:
•    Емине Ахмед Ахмедова – младши експерт ОСЗ – Разград, офис Цар Калоян.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-68-/23.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди №№РД-13-68(1)/09.03.2018 г. и РД-13-68(2)/29.08.2019 г., РД-13-68(3)/21.07.2020 г., РД-13-68(4)/17.03.2021 г., РД-21-5/14.06.2022 г. и РД-21-5(1)/15.06.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на началниците на отдел „Правен“ и отдел ГИС, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Разград, на началника на СГКК – Разград за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Разград и Областна дирекция „Земеделие“ – Разград.
    Контрола по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.
 

З А П О В Е Д

№ РД-13-68(4)/17.03.2021г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК)(обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-68/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК със следния служител, а именно:
    ОСЗ – Исперих:
•    Мария Георгиева Стоянова – старши експерт.
Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-68/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следният служител:
    ОСЗ – Исперих:
•    Айлин Юдаим Ахмед – младши експерт.
Всички останали точки от Заповед № РД-13-68/23.02.2018г. остават непроменени.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №№ РД-13-68/23.02.2018г., РД-13-68(1)/09.03.2018г., РД-13-68(2)/29.08.2019г., РД-13-68(3)/21.07.2020г.  на Изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на горецитирания служител от общинска служба по земеделие – Исперих, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Разград, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Разград, началникът на ОСЗ Исперих, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Разград и Областна дирекция „Земеделие“ – Разград.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Приложение: Приложение към Заповед №№ РД-13-68/23.02.2018г., РД-13-68(1)/09.03.2018г. и РД-13-68(2)/29.08.2019г., РД-13-68(3)/21.07.2020г. и РД-13-68(4)/17.03.2021г

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                  
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-68(2)/29.08.2019г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-68/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК със следния служител, а именно:

ОСЗ Исперих

Мария Венелинова Василева – старши експерт.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-68/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следният служител:

ОСЗ Исперих

Васка Иванова Фарфарова - Николова – главен специалист.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-68/23.02.2018г. остават непроменени.

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-68/23.02.2018г., допълнена със заповед № РД-13-68(1)/09.03.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на горецитирания служител от общинска служба по земеделие – Исперих, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Разград, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Разград, началникът на ОСЗ Исперих, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Разград и Областна дирекция „Земеделие“ – Разград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-68/23.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-68(1)/09.03.2018г. и РД-13-68(2)/29.08.2019г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

 

 

№ РД-13-68(2)/29.08.2019г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-68/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК със следния служител, а именно:

ОСЗ Исперих

Мария Венелинова Василева – старши експерт.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-68/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следният служител:

ОСЗ Исперих

Васка Иванова Фарфарова - Николова – главен специалист.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-68/23.02.2018г. остават непроменени.

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-68/23.02.2018г., допълнена със заповед № РД-13-68(1)/09.03.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на горецитирания служител от общинска служба по земеделие – Исперих, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Разград, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Разград, началникът на ОСЗ Исперих, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Разград и Областна дирекция „Земеделие“ – Разград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-68/23.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-68(1)/09.03.2018г. и РД-13-68(2)/29.08.2019г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

 

№РД 13-68(1)/09.03.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-68/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Разград, Община Цар Калоян

Хинко Тихомиров Хинков – старши експерт.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-68/23.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № № РД-13-68/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител от общинска служба по земеделие – Разград, Община Цар Калоян, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Разград, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Разград, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Разград и Областна дирекция „Земеделие“ – Разград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-68/23.02.2018г., допълнена със Заповед № РД 13-68(1)/09.03.2018 г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ 

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-68/23.02.2018 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Разград, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Разград, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

  1. 1.   Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1   скица на поземлен имот;

1.2   скица на сграда;

1.3   схема на самостоятелен обект;

1.4   удостоверение за наличие или липса на данни.

  1. 2.   Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.
  2. 3.   Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

  1. 1.   Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.
  2. 2.   Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.
  3. 3.    Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Разград, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Разград, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Разград и Областна дирекция „Земеделие“ – Разград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

                                                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ

                        /съгл. заповед РД-13-59/16.02.2018 г. на изп. директор на АГКК /

slogan bg