Премини към основното съдържание

ОСЗ за област ПЛОВДИВ

Сканиран документ
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед №РД-13-51/09.02.2018 г., изм. и доп. със Заповед №№РД-13-51(1)/20.09.2018 г., РД-13-51(2)/28.01.2020 г., РД-13-51(3)/ 22.06.2020 г., РД-13-51(4)/12.11.2020 г., РД-21-10/17.12.2021 г., РД-21-10(1)/06.01.2022 г., РД-21-10(2)/08.03.2022 г. и РД-21-10(3)/27.06.2022 г.

Пловдив

 

 

 

 

 

ОСЗ Асеновград

Елена Александрова Григорова - титуляр

старши експерт

0879886148; 0331/68151

Виж имейла...

гр. Асеновград, ул. "Железарска" 5

 

Милена Атанасова Симеонова

главен експерт

0879886148; 0331/68151

Виж имейла...

Назифе Байрам Нешадова

главен експерт

0879886148; 0331/68151

Виж имейла...

Зелиш Рамадан Селим

главен експерт

0879886148; 0331/68151

Виж имейла...

Ваня Костадинова Костадинова

Началник ОСЗ

0879886148; 0331/68151

Виж имейла...

ОСЗ Брезово

Райна Стоянова Баръмска - титуляр

младши експерт

0878875559

Виж имейла...

гр. Брезово,ул. "Г.Димитров" 25

 

Ганка Русинова Шопова

старши експерт

0878876476

Виж имейла...

ОСЗ Калояново

Видка Иванова Иванова - титуляр

старши експерт

03123/2277; 0879886143

Виж имейла...

с. Калояново, пл. "Възраждане" 6

 

Пенка Петрова Топалска

старши експерт

03123/2277; 0879886143

Виж имейла...

ОСЗ Карлово

Донка Нанова Ралчевска -титуляр

старши експерт

0895702445

Виж имейла...

гр. Карлово пл. "20-ти юли" №10

 

Светлана Костадинова Костадинова

младши експерт

 

Виж имейла...

ОСЗ Пловдив

Светлана Петрова Христова - титуляр

главен експерт

032/635330

Виж имейла...

гр. Пловдив, ул." Брез. Шосе" 32

 

Христина Стефанова Тянкова

младши експерт

032/635330

Виж имейла...

ОСЗ Марица

 Георги Николов Карагогов

главен експерт

0879886149

Виж имейла...

гр. Пловдив, ул." Брез. Шосе" 32

 

Евгения Здравкова Беличева

старши експерт

0879886149

Виж имейла...

ОСЗ Първомай

Таня Веселинова Кавалова

главен експерт

0879886153, 033663127

Виж имейла...

гр. Първомай, ул. "Бр. Миладинови" 50

 

Яна Ангелова Христева

главен експерт

0879886153, 033663127

Виж имейла...

ОСЗ Раковски

Росица Иванова Пеева - титуляр

ст. специалист

03151/3159;  03151/2358

Виж имейла...

гр. Раковски, ул. "Г.С. Раковски" 108

 

Цветелина Христова Граматикова -Георгиева

началник

0899303719

Виж имейла...

Иван Минчев Райков

главен експерт

0879886150; 03151/3159

Виж имейла...

ОСЗ Родопи

Пенка Маврева Петкова - титуляр

младши експерт

0879886154

Виж имейла...

гр. Пловдив, ул." Брез. Шосе" 32

 

Филиз Митхат Фандъкова-Кокудева

младши експерт

0879886154

Виж имейла...

ОСЗ Садово

Магдалена Маринова Йорданова

старши експерт

0879886152

Виж имейла...

гр. Садово, ул. "Иван Вазов" 2

 

Катя Емилова Добрева

младши експерт

03118/2415

Виж имейла...

ОСЗ Съединение

Добрина Стойкова Маринчешка

старши експерт

031822737; 0896941397

Виж имейла...

гр. Съединение, бул. "6-ти септевмри" 13

 

Йорданка Николова Янчева

началник

0888690074

Виж имейла...

ОСЗ Стамболийски

Мария Сашева Насева - титуляр

гл. специалист

0887714781, 0878876318

Виж имейла...

гр. Стамболийски, ул. "8- март" 3

 

Николина Александрова Димова-Шишкова

главен експерт

0899931982

Виж имейла...

ОСЗ Хисаря

Людмила Любомирова Александрова

старши експерт

0878875498

Виж имейла...

гр. Хисаря, ул. Ген. Гурко 14

 

Катя Боянова Попова

главен експерт

0878875498

Виж имейла...

 

 

З А П О В Е Д № РД-21-10(3)/27.06.2022г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл. 27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и с цел подобряване на административното обслужване,

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед РД-13-51/09.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК със следните служители: 
•    Зелиш Рамадан Салим – главен експерт ОСЗ Асеновград;
•    Ваня Костадинова Костадинова – началник на ОСЗ Асеновград.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-51/09.02.2018 г., изм. и доп. със Заповеди №№РД-13-51(1)/20.09.2018 г., РД-13-51(2)/28.01.2020 г., РД-13-51(3)/22.06.2020 г., РД-13-51(4)/12.11.2020 г., РД-21-10/17.12.2021 г., РД-21-10(1)/06.01.2022 г. и РД-21-10(2)/ 08.03.2022 г.  всички на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието.
 
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив и Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив.
        Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

З А П О В Е Д № РД-21-10(2)/08.03.2022г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл. 27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и с цел подобряване административното обслужване,

  Н А Р Е Ж Д А М:

             Заличавам от Приложение към Заповед РД-13-51/09.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК считано от 24.03.2022 г. следния служител а именно:

  • Величка Костадинова Стойчева – главен експерт ОСЗ – Асеновград.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-51/09.02.2018 г., изменена и допълнена със Заповеди №№РД-13-51(1)/20.09.2018 г., РД-13-51(2)/28.01.2020 г., РД-13-51(3)/22.06.2020 г., РД-13-51(4)/12.11.2020 г., РД-21-10/17.12.2021 г. и РД-21-10(1)/ 06.01.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посоченото лице, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, на началника на СГКК – Пловдив, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив и Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.     

                                                                                           

З А П О В Е Д  РД-21-10(1)/06.01.2022 г

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл. 27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и във връзка с подобряване административното обслужване,

Н А Р Е Ж Д А М:
Параграф единствен: В Приложение към Заповед РД-13-51/09.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК се правят следните изменения:
1. Длъжността на оправомощения служител Цветелина Христова Граматикова-Георгиева се променя от „ст. специалист“ на „началник“;
2. Общинската служба по земеделие, чийто служител е горепосоченото лице, се променя от „ОСЗ Съединение“ на „ОСЗ Раковски“. 

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-51/09.02.2018 г., изм. и доп. със Заповеди №№РД-13-51(1)/20.09.2018 г., РД-13-51(2)/28.01.2020 г., РД-13-51(3)/22.06.2020 г., РД-13-51(4)/12.11.2020 г. и РД-21-10/17.12.2021 г., всички на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на посочения оправомощен служител, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
 
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив и Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив.
        Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА     
 

З А П О В Е Д
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл. 27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и във връзка с подобряване административното обслужване,

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед №РД-13-51/09.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК със следните служители:
ОСЗ Асеновград
● Величка Костадинова Стойчева – главен експерт; 
● Милена Атанасова Симеонова – главен експерт;
● Назифе Байрам Нешадова – главен експерт.
ОСЗ Първомай
● Таня Веселинова Кавалова – главен експерт.
ОСЗ Пловдив
● Светлана Петрова Христова – главен експерт;
● Христина Стефанова Тянкова – младши експерт.
ОСЗ Раковски
● Иван Минчев Райков – главен експерт.
ОСЗ Съединение
● Йорданка Николова Янчева – началник.
ОСЗ Хисаря
● Людмила Любомирова Александрова – старши експерт.

Заличавам от Приложение към Заповед №РД-13-51/09.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно: 
ОСЗ Асеновград
● Емилия Валентинова Йорданова – старши експерт.
ОСЗ Първомай
● Венелина Христова Станчева – старши експерт.
ОСЗ Раковски
● Кристиян Илиянов Синигерски – младши експерт.
ОСЗ Хисаря
Тодорка Вълкова Цоковска – старши експерт.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-51/09.02.2018 г., изм. и доп. със Заповеди №№РД-13-51(1)/20.09.2018 г., РД-13-51(2)/28.01.2020 г., РД-13-51(3)/22.06.2020 г. и РД-13-51(4)/12.11.2020 г., всички на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, на началниците на ОСЗ Асеновград, ОСЗ Първомай, ОСЗ Пловдив, ОСЗ Раковски, ОСЗ Съединение и ОСЗ Хисаря, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив и Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив.
        Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д
№РД-13-51(4)/12.11.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и във връзка с подобряване административното обслужване,

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед №РД-13-51/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, а именно:
ОСЗ-Калояново
Пенка Петрова Топалска – старши експерт;
ОСЗ-Съединение
Добрина Стойкова Маринчешка – старши експерт;
Заличавам от Приложение към Заповед №РД-13-51/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:
ОСЗ-Калояново
Мария Иванова Танчовска – главен експерт;
ОСЗ-Съединение
Лиляна Петрова Крантова –  старши специалист;
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-51/09.02.2018г., изм. и доп. със Заповеди №№РД-13-51(1)/20.09.2018г., РД-13-51(2)/28.01.2020г. и РД-13-51(3)/22.06.2020 г., всички на Изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, на началниците на ОСЗ-Калояново и ОСЗ-Съединение, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив и Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив.
        Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                  
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д  

№ РД-13-51(2)/28.01.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и във връзка с подобряване административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-51/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, а именно:

ОСЗ Марица

Евгения Здравкова Беличева – старши експерт.

ОСЗ Първомай

Анна Божанова Божанова – старши експерт.

Яна Ангелова Христева – главен експерт.

ОСЗ Раковски

Росица Иванова Пеева – старши специалист.

Кристиян Илиянов Синигерски – младши експерт.

ОСЗ Родопи

Филиз Митхат Фандъкова - Кокудева – младши експерт.

ОСЗ Садово

Катя Емилова Добрева – младши експерт.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-51/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:

ОСЗ Марица

Костадинка Любомирова Стайкова-Кирилова – старши експерт.

ОСЗ Първомай

Надя Димитрова Иванова – старши експерт.

Недялка Тодорова Пенцова – Димитрова - главен експерт.

ОСЗ Раковски

Лидия Йовкова Койрушка – младши експерт.

Асен Юриев Йорданов – старши специалист.

ОСЗ Родопи

Таня Костадинова Клишева – старши експерт.

ОСЗ Садово

Мими Георгиева Найденова – главен експерт.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-51/09.02.2018г., доп. със Заповед № РД-13-51(1)/20.09.2018г., всички на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, началниците на ОСЗ Марица, Първомай, Раковски, Родопи и Садово, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив и Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

З А П О В Е Д 

 

№…РД-13-51(1)/20.09.2018г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-51/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, а именно:

ОСЗ Първомай

Недялка Тодорова Пенцова - Димитрова – главен експерт в ОСЗ Първомай.

ОСЗ Карлово

Марияна Стефанова Георгиева – старши експерт в ОД „Земеделие“ – Пловдив, командирована в ОСЗ Карлово със заповед № РД-11-362/07.08.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие“ – Пловдив.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-51/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:

ОСЗ Първомай

Красимира Костадинова Господинова – главен експерт в ОСЗ Първомай.

ОСЗ Карлово

Красимир Йоцов Веков – старши експерт в ОСЗ Карлово

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-51/09.02.2018г., доп. със Заповед № РД-13-51(1)/…….09.2018г., всички на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив и Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

 

ЗА П О В Е Д

 

№ РД-13-51/09.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Пловдив, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

1.   Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1   скица на поземлен имот;

1.2   скица на сграда;

1.3   схема на самостоятелен обект;

1.4   удостоверение за наличие или липса на данни.

2.   Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.   Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.   Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.   Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.    Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив и Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                               

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg