Премини към основното съдържание

Заповед и списък на оправомощените служители в ОСЗ за област ПЛОВДИВ

Сканиран документ
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

                                Приложение към Заповед № РД-13-51/09.02.2018г., доп. със Заповед № № РД-13-51(1)/20.09.2018г. и РД-13-51(2)/28.01.2020г.

 

Пловдив

 

 

 

 

 

ОСЗ Асеновград

Елена Александрова Григорова - титуляр

старши експерт

0879886148;0331/68151

oszg_asenovgrad@abv.bg

гр. Асеновград, ул. "Железарска" 5

 

Емилия Валентинова Йорданова

старши експерт

03052/21-28

oszg_asenovgrad@abv.bg

гр. Асеновград, ул. "Железарска" 5

ОСЗ Брезово

Райна Стоянова Баръмска - титуляр

младши експерт

878875559

oszg_brezovo@abv.bg

гр. Брезово,ул. "Г.Димитров" 25

 

Ганка Русинова Шопова

старши експерт

878876476

oszg_brezovo@abv.bg

гр. Брезово,ул. "Г.Димитров" 25

ОСЗ Калояново

Видка Иванова Иванова - титуляр

старши експерт

03123/2277; 0879886143

oszg_kaloqnovo@abv.bg

с. Калояново, пл. "Възраждане" 6

 

Мария Иванова Танчовска

главен експерт

03123/2277; 0879886143

oszg_kaloqnovo@abv.bg

с. Калояново, пл. "Възраждане" 6

ОСЗ Карлово

Донка Нанова Ралчевска -титуляр

старши експерт

895702445

oszg_karlovo@abv.bg

гр. Карлово пл. "20-ти юли" №10

 

Мариана Стефанова Георгиева

младши експерт

 

oszg_karlovo@abv.bg

гр. Карлово пл. "20-ти юли" №10

ОСЗ Марица

 Георги Николов Карагогов

главен експерт

879886149

oszg_marica@abv.bg

гр. Пловдив, ул." Брез. Шосе" 32

 

Евгения Здравкова Беличева

старши експерт

879886149

oszg_marica@abv.bg

гр. Пловдив, ул." Брез. Шосе" 32

ОСЗ Първомай

Анна Божанова Божанова - титуляр

старши експерт

0879886153, 033663127

oszg_purvomai@abv.bg

гр. Първомай, ул. "Бр. Миладинови" 50

 

Яна Ангелова Христева

главен експерт

0879886153, 033663127

oszg_purvomai@abv.bg

гр. Първомай, ул. "Бр. Миладинови" 50

ОСЗ Раковски

Росица Иванова Пеева  - титуляр

ст. специалист

03151/3159;  03151/2358

oszg_rakovski@abv.bg

гр. Раковски, ул. "Г.С. Раковски" 108

 

Кристиян Илиянов Синигерски

младши експерт

0879886150; 03151/3159

oszg_rakovski@abv.bg

гр. Раковски, ул. "Г.С. Раковски" 108

ОСЗ Родопи

Пенка Маврева Петкова - титуляр

младши експерт

879886154

oszg_rodopi@abv.bg

гр. Пловдив, ул." Брез. Шосе" 32

 

Филиз Митхат Фандъкова - Кокудева

младши експерт

879886154

oszg_rodopi@abv.bg

гр. Пловдив, ул." Брез. Шосе" 32

ОСЗ Садово

Магдалена Маринова Йорданова

старши експерт

879886152

oszg_sadovo@abv.bg

гр. Садово, ул. "Иван Вазов" 2

 

Катя Емилова Добрева

младши експерт

03118-2415

oszg_sadovo@abv.bg

гр. Садово, ул. "Иван Вазов" 2

ОСЗ Съединение

Лиляна Петрова Крантова -титуляр

ст. специалист

 

oszg_saedinenie@abv.bg

гр. Съединение, бул. "6-ти септевмри" 13

 

Цветелина  Христева Граматикова - Георгиева

старши експерт

899303719

oszg_saedinenie@abv.bg

гр. Съединение, бул. "6-ти септевмри" 13

ОСЗ Стамболийски

Мария Сашева Насева - титуляр

гл. специалист

0887/714781, 0878/876318

oszg_stamboliyski@abv.bg

гр. Стамболийски, ул. "8- март" 3

 

Николина Александрова Димова-Шишкова

главен експерт

0899/93-19-82

oszg_stamboliyski@abv.bg

гр. Стамболийски, ул. "8- март" 3

ОСЗ Хисар

Тодорка Вълкова Цоковска - титуляр

старши експерт

0879886142;0337/62446

oszg_hisar@abv.bg

гр. Хисаря, ул. Ген. Гурко 14

 

Катя Боянова Попова

главен експерт

878875498

oszg_hisar@abv.bg

гр. Хисаря, ул. Ген. Гурко 14

 

 

З А П О В Е Д 

 

 

РД-13-51(2)/28.01.2020 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и във връзка с подобряване административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-51/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, а именно:

ОСЗ Марица

Евгения Здравкова Беличева – старши експерт.

ОСЗ Първомай

Анна Божанова Божанова – старши експерт.

Яна Ангелова Христева – главен експерт.

ОСЗ Раковски

Росица Иванова Пеева – старши специалист.

Кристиян Илиянов Синигерски – младши експерт.

ОСЗ Родопи

Филиз Митхат Фандъкова - Кокудева – младши експерт.

ОСЗ Садово

Катя Емилова Добрева – младши експерт.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-51/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:

ОСЗ Марица

Костадинка Любомирова Стайкова-Кирилова – старши експерт.

ОСЗ Първомай

Надя Димитрова Иванова – старши експерт.

Недялка Тодорова Пенцова – Димитрова - главен експерт.

ОСЗ Раковски

Лидия Йовкова Койрушка – младши експерт.

Асен Юриев Йорданов – старши специалист.

ОСЗ Родопи

Таня Костадинова Клишева – старши експерт.

ОСЗ Садово

Мими Георгиева Найденова – главен експерт.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-51/09.02.2018г., доп. със Заповед № РД-13-51(1)/20.09.2018г., всички на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, началниците на ОСЗ Марица, Първомай, Раковски, Родопи и Садово, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив и Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

З А П О В Е Д 

 

№…РД-13-51(1)/20.09.2018г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-51/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, а именно:

ОСЗ Първомай

Недялка Тодорова Пенцова - Димитрова – главен експерт в ОСЗ Първомай.

ОСЗ Карлово

Марияна Стефанова Георгиева – старши експерт в ОД „Земеделие“ – Пловдив, командирована в ОСЗ Карлово със заповед № РД-11-362/07.08.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие“ – Пловдив.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-51/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:

ОСЗ Първомай

Красимира Костадинова Господинова – главен експерт в ОСЗ Първомай.

ОСЗ Карлово

Красимир Йоцов Веков – старши експерт в ОСЗ Карлово

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-51/09.02.2018г., доп. със Заповед № РД-13-51(1)/…….09.2018г., всички на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив и Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

 

ЗА П О В Е Д

 

№ РД-13-51/09.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Пловдив, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

1.   Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1   скица на поземлен имот;

1.2   скица на сграда;

1.3   схема на самостоятелен обект;

1.4   удостоверение за наличие или липса на данни.

2.   Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.   Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.   Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.   Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.    Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив и Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                               

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg