Премини към основното съдържание

ОСЗ за област ПЛЕВЕН

Сканиран документ
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед № РД-13-49/09.02.2018г.,допълнена със Заповеди № № РД-13-49 (1)/09.03.2018г., РД-13-49 (2)/14.06.2018г., РД-13-49(3)18.11.2019 г. и РД-13-49(4)27.02.2020 г., РД-13-49(5)10.02.2021 г., РД-21-2/15.07.2021г. и РД-21-2(1)/16.08.2022г.

Общинска служба по земеделие Плевен

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

ОСЗ Гулянци

Цветомира Петкова Радуканова-Мушатова

старши експерт

гр. Гулянци 5960, пл. „Свобода” № 4; тел.  06561/32-65; Виж имейла...

Виктор Венциславов Георгиев

Главен експерт

ОСЗ Долни Дъбник

Светла Минкова Илиева

началник

гр. Долни Дъбник 5870, ул. "Христо Янчев" 59; тел: 06514/25-73; Виж имейла...

Петьо Костов Петков

младши експерт

Вероника Младенова Цветкова

Старши експерт 

ОСЗ Долна Митрополия

Диана Антонова Якимова

началник

гр. Долна Митрополия 5855, ул. "Куба" № 2; тел./факс: 06552/2507; Виж имейла...

Малинка Симеонова Гецова

главен експерт

ОСЗ Кнежа

Жанета Пенева Кошерска

началник

гр. Кнежа 3230, ул. "Христо Ботев" № 3; тел: 09132/77-21; Виж имейла...

Йоана Христова Вановска

главен специалист

Десислава Христова Вачкова

младши експерт

Офис Искър - ОСЗ Кнежа

Илияна Миткова Йончена - Гложенска

главен експерт

гр. Искър 5868, ул. "Георги Димитров" № 38;  тел./факс: 0651/62105; Виж имейла...

Михаела Ивайлова Нешовска

старши експерт

Виолета Миткова Петрова 

Старши експерт

ОСЗ Левски

Людмила Цветанова Ламбева

старши експерт

гр. Левски 5900, бул. „България” № 58; тел. 0650/83203; Виж имейла...

Айля Ниязи Ибрахим

началник

Офис Белене - ОСЗ Левски

Стелиян Стефанов Шанколов

главен експерт

гр. Белене 5930, ул. "Иван Вазов" № 6; тел: 0658/31057; Виж имейла...

Таня Георгиева Петкова

младши експерт

Ирена Петрова Ганчева

младши експерт

ОСЗ Никопол

Деница Владимирова Иванова

младши експерт

гр. Никопол 5940, ул. "Европа" № 11; тел: 06541/30-19; Виж имейла...

Станимира Иванова Костова

младши експерт

Павел Атанасов Димитров

Старши експерт

Офис Пордим - ОСЗ Плевен

Десислава Огнянова Ангелова

главен експерт

гр. Пордим 5898, ул. "Централна" № 2; тел. 06513/20-45; Виж имейла...

Велислава Георгиева Лачева

младши експерт

Десислава Огнянова Иванова

Главен експерт

Стела Йорданова Кисьова

началник

Ася Илиянова Височкова

Старши експерт

ОСЗ Червен бряг

Георги Цветанов Николов

началник

гр. Червен бряг 5980,  ул. "Антим I" № 1; тел. 0659/93313; Виж имейла...

Валентина Василева Ралчева

младши експерт

Татяна Венчова Кръстева

Главен експерт

 

З А П О В Е Д № РД-21-2(1)/16.08.2022г.
                 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Заличавам от Приложение към Заповед №РД-13-49/09.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) следния служител:
Емилия Борисова Петкова – началник ОСЗ Гулянци.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-49/09.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди № № РД-13-49 (1)/09.03.2018 г., РД-13-49 (2)/14.06.2018 г., РД-13-49 (3)/18.11.2019 г., РД-13-49(4)27.02.2020 г., РД-13-49(5)10.02.2021 г. и РД-21-2/15.07.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на горецитирания служител, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Плевен и Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
 

З А П О В Е Д

№  РД-21-2 / 15.07.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК)(обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.) и във връзка с подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) със следния служител:
•    Ася Илиянова Височкова – старши експерт в ОСЗ Плевен, ИРМ Пордим
Всички останали точки от Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. остават непроменени.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, допълнена със Заповеди № № РД-13-49 (1)/09.03.2018 г., РД-13-49 (2)/14.06.2018 г., РД-13-49 (3)/18.11.2019 г. РД-13-49(4)27.02.2020 г. и РД-13-49(5)10.02.2021 г.
Копие от заповедта да се връчи на горецитирания служител, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен, началника на ОСЗ – Плевен за сведение и изпълнение. 
Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен и Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-49/09.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-49 (1)/09.03.2018 г., РД-13-49 (2)/14.06.2018 г., РД-13-49 (3)/18.11.2019 г. РД-13-49(4)27.02.2020 г. и РД-13-49(5)10.02.2021 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                  
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д

 

№РД-13-49(5)/10.02.2021 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следния служител:

ОСЗ Левски, ИРМ Белене

Мария Дилянова Братанова – младши експерт.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следния служител:

ОСЗ Левски, ИРМ Белене

Стелиян Стефанов Шанколов – главен експерт. 

Всички останали точки от Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-49/09.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, допълнена със Заповеди № №РД-13-49(1)/09.03.2018 г., РД-13-49(2)/14.06.2018 г., РД-13-49(3)/18.11.2019 г. и РД-13-49(4)/27.02.2020 г.

Копие от заповедта да се връчи на горецитираните служители, на директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен, на началника на ОСЗ Левски, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен и Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед №РД-13-49/09.02.2018 г., допълнена със Заповеди № №РД-13-49(1)/09.03.2018 г., РД-13-49(2)/14.06.2018 г., РД-13-49(3)/18.11.2019 г., РД-13-49(4)/27.02.2020 г. и РД-13-49(5)/10.02.2021 г. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д  

№ РД-13-49/4/27.02.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Левски, ИРМ Белене

Ирена Петрова Ганчева – младши експерт.

ОСЗ Гулянци

Виктор Венциславов Георгиев – главен експерт.

ОСЗ Долни Дъбник

Вероника Младенова Цветкова – старши експерт.

ОСЗ Кнежа, ИРМ Искър

Виолета Миткова Петрова – младши експерт.

ОСЗ Кнежа

Десислава Христова Вачкова – младши експерт.

ОСЗ Никопол

Павел Атанасов Димитров – старши експерт.

ОСЗ Плевен, ИРМ Пордим

Десислава Огнянова Иванова – главен експерт.

ОСЗ Плевен, ИРМ Пордим

Стела Йорданова Кисьова – началник ИРМ Пордим.

ОСЗ Червен бряг

Татяна Венчова Кръстева – главен експерт.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, допълнена със Заповеди № № РД-13-49 (1)/09.03.2018г., РД-13-49 (2)/14.06.2018г. и РД-13-49 (3)/18.11.2019г.

Копие от заповедта да се връчи на горецитираните служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен, началниците на ОСЗ Левски, Гулянци, Долни Дъбник, Кнежа, Никопол, Плевен, Червен бряг, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен и Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-49/09.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-49 (1)/09.03.2018г., РД-13-49 (2)/14.06.2018г. и РД-13-49 (3)/18.11.2019г.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

З А П О В Е Д  

№ РД-13-49(3)18.11.2019 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване,,  

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Пордим

Велислава Георгиева Лачева – младши експерт.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Пордим

Ася Илиянова Височкова – младши експерт.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, допълнена със Заповеди № № РД-13-49 (1)/09.03.2018г., РД-13-49 (2)/14.06.2018г.

Копие от заповедта да се връчи на горецитираните служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен, началникът на ОСЗ Пордим, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен и Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-49/09.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-49 (1)/09.03.2018г., РД-13-49 (2)/14.06.2018г.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-49 (3)/18.11.2018г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване,, 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Пордим

Велислава Георгиева Лачева – младши експерт.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Пордим

Ася Илиянова Височкова – младши експерт.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, допълнена със Заповеди № № РД-13-49 (1)/09.03.2018г., РД-13-49 (2)/14.06.2018г.

Копие от заповедта да се връчи на горецитираните служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен, началникът на ОСЗ Пордим, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен и Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-49/09.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-49 (1)/09.03.2018г., РД-13-49 (2)/14.06.2018г.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

 

З А П О В Е Д  № РД-13-49 (2)/14.03.2018г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, обн. ДВ, бр. 39 от 2018 г. и във връзка с подобряване на административното обслужване,,

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Долни Дъбник

Петьо Костов Петков – младши експерт.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Долни Дъбник

Алберт Емилов Илиев – младши експерт.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен и Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-49/09.02.2018г., допълнена със Заповед № РД – 13-49 (1)/09.03.2018 г., допълнена със Заповед № РД – 13-49 (2)/14.06.2018 г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ 

 

 

З А П О В Е Д  № РД-13-49 (1)/09.03.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Кнежа, офис Искър

Михаела Ивайлова Нешовска – старши експерт.

ОСЗ Левски, офис Белене

Таня Георгиева Петкова – старши експерт.

ОСЗ Плевен, офис Пордим

Ася Илиянова Височкова – младши експерт.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-49/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен и Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-49/09.02.2018г., допълнена със Заповед № РД – 13-49 (1)/09.03.2018 г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-49/09.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Плевен, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

1.   Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1   скица на поземлен имот;

1.2   скица на сграда;

1.3   схема на самостоятелен обект;

1.4   удостоверение за наличие или липса на данни.

2.   Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.   Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.   Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.   Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.    Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен и Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                               

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg