Премини към основното съдържание

ОСЗ за област ПЕРНИК

Сканиран документ
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед № РД-13-55/13.02.2018 г., допълнена със Заповеди №№ РД-13-55(1)/31.10.2019 г., РД-13-55(2)/10.12.2019 г. и РД-13-55(3)17.03.2021 г. , РД-21-5/08.10.2021 г.

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

Перник

     

ОСЗ - Брезник

Димитър Стефанов  Митов

мл. експерт

гр. Брезник, п.код  2360, ул. „Андрей Михайлов” №83

Елизабет Василева Атанасова

ст. експерт

ОСЗ - Земен

Койна Христова Димитрова

гл. експерт

гр. Земен, п.код 2440, ул. “Христо Ботев” №3

Биляна Димитрова Цветанова

гл. експерт

ОСЗ - Ковачевци

Боряна Асенова Фиданова

ст. експерт

с. Ковачевци, п.код 2450

Лидия Здравкова Георгиева

ст. експерт

ОСЗ - Радомир

Илиана Милчова Стоилова

гл. експерт

гр. Радомир, п.код  2400, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №21

Катерина Иво Мартинова - Димитрова

мл. експерт

ОСЗ - Трън

Николай Стоянов Николов

ст. експерт

гр. Трън, п.код  2460, ул. „Харалампи Стоянов” №1

Саня Георгиева Илиева

мл. експерт

 

З А П О В Е Д

№ РД-21-5/08.10.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и във връзка с подобряване административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

      Допълвам Приложение към Заповед №РД-13-55/08.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, със следния служител, а именно:
•    Катерина Иво Мартинова - Димитрова – младши експерт ОСЗ – Радомир.
Заличавам от Приложение към Заповед №РД-13-55/08.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК следния служител, а именно:
•    Юлия Методиева Райнова – главен експерт ОСЗ – Радомир.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-55/08.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди № № РД-13-55(1)/31.10.2019 г., РД-13-55(2)/10.12.2019 г., и РД-13-55(3)/17.03.2021 г., на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Перник, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Перник, на началника на ОСЗ – Радомир, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Перник и Областна дирекция „Земеделие“ – Перник.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                  
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д

№РД-13-55(3)/17.03.2021 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и във връзка с подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-55/13.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:
Общинска служба земеделие (ОСЗ) – Трън:
● Саня Георгиева Илиева – младши експерт.
Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-55/13.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:
Общинска служба земеделие (ОСЗ) – Трън:
● Лия Николаева Величкова – младши експерт.
Всички останали точки от Заповед № РД-13-55/13.02.2018г. остават непроменени.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповеди №№ РД-13-55/13.02.2018г., РД-13-55/1/31.10.2019 г. и РД-13-55(2)/10.12.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ – АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Перник, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Перник, началниците на ОСЗ – Трън, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Перник и Областна дирекция „Земеделие“ – Перник.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.
    Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-55/13.02.2018 г., допълнена със Заповеди №№ РД-13-55(1)/31.10.2019 г., РД-13-55(2)/10.12.2019 г. и РД-13-55(3)/17.03.2021 г. 

                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

 З А П О В Е Д  

№ РД-13-55-2/10.12.2019 г

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-55/13.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Брезник

Димитър Стефанов Митов – младши експерт;

ОСЗ Трън

Лия Николаева Величкова – младши експерт;

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-55/13.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Брезник

Йоанели Стаменова Александрова – главен експерт;

ОСЗ Трън

Радосвета Николова Паскалева – младши експерт;

Всички останали точки от Заповед № РД-13-55/13.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповеди №№ РД-13-55/13.02.2018г. и РД-13-55/1/31.10.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Перник, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Перник, началниците на ОСЗ – Брезник и ОСЗ Трън, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Перник и Областна дирекция „Земеделие“ – Перник.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-55/13.02.2018г.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

 

 

№ РД-13-55/31.10.2019г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 39 от 11 май 2018 г.) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-55/13.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Ковачевци

Лидия Здравкова Георгиева – старши експерт;

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-55/13.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Ковачевци

Наталия Здравкова Стоилова - Димитрова – младши експерт;

Всички останали точки от Заповед № РД-13-55/09.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-55/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Перник, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Перник, началникът на ОСЗ – Ковачевци, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Перник и Областна дирекция „Земеделие“ – Перник.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-55/13.02.2018г.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-55 /13.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Перник, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

1.   Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1   скица на поземлен имот;

1.2   скица на сграда;

1.3   схема на самостоятелен обект;

1.4   удостоверение за наличие или липса на данни.

2.   Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.   Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.   Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.   Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.    Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Перник, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Перник, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Перник и Областна дирекция „Земеделие“ – Перник.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                               

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

slogan bg