Премини към основното съдържание

ОСЗ за област МОНТАНА

Сканиран документ
rd-13-50_7_2.pdf (671.76 KB)
rd-13-50_4.pdf (390.7 KB)
rd-13-50_6.pdf (698.53 KB)
rd-13-50_2.pdf (687.35 KB)
rd-13-50_1.pdf (676.22 KB)
rd-13-50_8-1.pdf (642.18 KB)
rd-13-50_9.pdf (682.57 KB)
rd-13-50_10.pdf (702.78 KB)
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед № РД-13-50/09.02.2018г., допълнена и изменена със Заповеди № №РД-13-50 (1)/07.03.2018 г., РД-13-50 (2)/

04.02.2019 г., РД-13-50(3)/15.07.2019 г., РД-13-50 (4)/28.10.2019 г., РД-13-50(6)/10.03.2020 г., РД-13-50(7)/08.06.2020 г., РД-13-50(8)/

29.10.2020 г., РД-13-50(9)/10.02.2021 г., РД-13-50(10)/17.03.2021 г., РД-13-50(11)/13.09.2021 г. и РД-21-2/14.02.2022 г.

    Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

Монтана

 

 

 

ОСЗ - Берковица

Петя Иванова Севастакиева

Младши експерт

гр. Берковица 3500, пл. "Йордан Радичков" 4, ет. 3

Десислава Йорданова Гогова

Младши експерт

гр. Берковица 3500, пл. "Йордан Радичков" 4, ет. 3

община Вършец

Соня Маркова Тодорова

Главен експерт

гр. Вършец 3540, ул. "България" 10, ет.1

Иванка Илиева Стефанова

Старши експерт

гр. Вършец 3540, ул. "България" 10, ет.1

ОСЗ - Бойчиновци

Весела Георгиева Пенкова

Началник ОСЗ

гр. Бойчиновци 3430,  ул. "Гаврил Генов" 2, ет.2

Диана Валентинова Георгиева

Младши експерт

гр. Бойчиновци 3430,  ул. "Гаврил Генов" 2, ет.2

ОСЗ - Брусарци

Мая Иванова Младенова

Главен специалист

гр. Брусарци 3680, ул. "Георги Трайков" № 20

Ивелин Йорданов Василев

Младши експерт

гр. Брусарци 3680, ул. "Георги Трайков" № 20

ОСЗ - Вълчедръм

Велислава Иванова Аркова

Старши експерт

гр. Вълчедръм 3650, ул. "България" № 18-20

Георги Красимиров Рангелов

Старши експерт

гр. Вълчедръм 3650, ул. "България" № 18-20

ОСЗ - Лом

Елка Димитрова Витанска - Лилова

Главен експерт

гр. Лом, 3600, ул. "Панайот Волов" № 1

Ангелина Велиславова Флорева

Главен експерт

гр. Лом, 3600, ул. "Панайот Волов" № 1

ОСЗ - Медковец

Симона Силвиева Арсенова-Робова

Главен експерт

с. Медковец 3670, ул. "Георги Димитров" № 22

Силвия Петкова Николова

Началник ОСЗ

с. Медковец 3670, ул. "Георги Димитров" № 22

община Георги Дамяново

Петя  Николова Борисова

Главен експерт

с. Георги Дамяново 3470, ул. "Първа" № 29, ет.2

Росица Начкова Спасова

Младши експерт

с. Георги Дамяново 3470, ул. "Първа" № 29, ет.2

община Чипровци

Дейвид Йорданов Кирилов

Младши експерт

гр. Чипровци 3460, ул. "Витоша" № 2

Бисер Костов Димитров

Главен експерт

гр. Чипровци 3460, ул. "Витоша" № 2

ОСЗ - Якимово

Вергиния Емилова Иванова

Главен експерт

с. Якимово 3640, ул. Марин Йонов" № 1

Мирослава Николаева Георгиева

Старши експерт

с. Якимово 3640, ул. Марин Йонов" № 1

 

З А П О В Е Д № РД-21-2/14.02.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение от Заповед №РД-13-50/09.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, със следния служител:
● Симона Силвиева Арсенова-Робова – главен експерт ОСЗ – Медковец.
Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК следния служител:
● Кирилка Бориславова Кирилова – младши експерт ОСЗ – Медковец.
Всички останали точки от Заповед № РД-13-50/09.02.2018 г. остават непроменени.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г., изменена и допълнена със Заповеди №№РД-13-50(1)/07.03.2018г., РД-13-50(2)/04.02.2019 г., РД-13-50(3)/15.07.2019 г., РД-13-50(4) от 28.10.2019 г., РД-13-50(6) от 10.03.2020 г., РД-13-50(7) от 08.06.2020 г., РД-13-50(8)/29.10.2020 г., РД-13-50(9)/10.02.2021 г., РД-13-50(10)/17.03.2021 г. и РД-13-50(11)/13.09.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана, на началника на ОСЗ – Медковец, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Монтана и Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.
Приложение: Съгласно текста.

 
 

З А П О В Е Д

№ РД-13-50(11)/13.09.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и във връзка с подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение от Заповед №РД-13-50/09.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, със следния служител:
● Весела Георгиева Пенкова – началник ОСЗ – Бойчиновци.
Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК следния служител:
● Стелиян Ангелов Станков – младши експерт – ОСЗ Бойчиновци.
Всички останали точки от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. остават непроменени.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г., изменена и допълнена със Заповеди №№РД-13-50(1)/07.03.2018г., РД-13-50(2)/04.02.2019 г., РД-13-50(3)/15.07.2019 г., РД-13-50(4) от 28.10.2019 г., РД-13-50(6) от 10.03.2020 г., РД-13-50(7) от 08.06.2020 г., РД-13-50(8)/29.10.2020 г., РД-13-50(9)/10.02.2021 г., РД-13-50(10)/17.03.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана, на началника на ОСЗ – Бойчиновци, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Монтана и Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.
Приложение: Приложение към Заповед №РД-13-50/09.02.2018г., изменена и допълнена със Заповеди №№РД-13-50(1)/07.03.2018г., РД-13-50(2)/04.02.2019 г., РД-13-50(3)/15.07.2019 г., РД-13-50(4) от 28.10.2019 г., РД-13-50(6) от 10.03.2020 г., РД-13-50(7) от 08.06.2020 г., РД-13-50(8)/29.10.2020 г., РД-13-50(9)/10.02.2021 г., РД-13-50(10)/17.03.2021 г. РД-13-50(11)/13.09.2021 г.на Изпълнителния директор на АГКК.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                  
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д

№РД-13-50(10)/17.03.2021 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и във връзка с подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение от Заповед №РД-13-50/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следния служител:
Общинска служба земеделие (ОСЗ) – Берковица:
● Петя Иванова Севастакиева – младши експерт.
Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следния служител:
Общинска служба земеделие (ОСЗ) – Берковица:
● Станислав Начов Петров – главен експерт.
Всички останали точки от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. остават непроменени.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г., изменена и допълнена със Заповед №№РД-13-50(1)/07.03.2018г., РД-13-50(2)/04.02.2019 г., РД-13-50(3)/15.07.2019 г., РД-13-50(4) от 28.10.2019 г., РД-13-50(6) от 10.03.2020 г., РД-13-50(7) от 08.06.2020 г., РД-13-50(8)/29.10.2020 г. и РД-13-50(9)/10.02.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана, на началника на ОСЗ – Берковица, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана и Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.
Приложение: Приложение към Заповед №РД-13-50/09.02.2018г., изменена и допълнена със Заповед №№РД-13-50(1)/07.03.2018г., РД-13-50(2)/04.02.2019 г., РД-13-50(3)/15.07.2019 г., РД-13-50(4) от 28.10.2019 г., РД-13-50(6) от 10.03.2020 г., РД-13-50(7) от 08.06.2020 г., РД-13-50(8)/29.10.2020 г., РД-13-50(9)/10.02.2021 г. и РД-13-50(10)17.03.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                  
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д
№.РД-13-50(9)/10.02.2021 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение от Заповед №РД-13-50/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следния служител:
ОСЗ Бойчиновци
Диана Валентинова Георгиева – младши експерт.
Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следния служител:
ОСЗ Бойчиновци
Весела Георгиева Пенкова – началник.
Всички останали точки от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. остават непроменени.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г., изменена и допълнена със Заповед №№РД-13-50(1)/07.03.2018г., РД-13-50(2)/04.02.2019 г., РД-13-50(3)/15.07.2019 г., РД-13-50(4) от 28.10.2019 г., РД-13-50(6) от 10.03.2020 г., РД-13-50(7) от 08.06.2020 г. и РД-13-50(8)/29.10.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана, на началника на ОСЗ – Бойчиновци, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана и Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.
Приложение: Приложение към Заповед №РД-13-50/09.02.2018г., изменена и допълнена със Заповед №№РД-13-50(1)/07.03.2018г., РД-13-50(2)/04.02.2019 г., РД-13-50(3)/15.07.2019 г., РД-13-50(4) от 28.10.2019 г., РД-13-50(6) от 10.03.2020 г., РД-13-50(7) от 08.06.2020 г., РД-13-50(8)/29.10.2020 г. и РД-13-50(9)/10.02.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                  
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д № РД-13-50(8)/29.10.2020 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:
ОСЗ Берковица
Десислава Йорданова Гогова – младши експерт
Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:
ОСЗ Берковица
Мариела Костадинова Алексова – младши експерт.
Всички останали точки от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. остават непроменени.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г., изменена и допълнена със Заповед №№РД-13-50(1)/07.03.2018г., РД-13-50(2)/04.02.2019 г., РД-13-50(3)/15.07.2019 г., РД-13-50(4) от 28.10.2019 г., РД-13-50(6) от 10.03.2020 г. и РД-13-50(7) от 08.06.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана, на началника на ОСЗ – Берковица, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана и Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.
Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-50/09.02.2018г., изменена и допълнена със Заповед №№РД-13-50(1)/07.03.2018г., РД-13-50(2)/04.02.2019 г., РД-13-50(3)/15.07.2019 г., РД-13-50(4) от 28.10.2019 г., РД-13-50(6) от 10.03.2020 г. и РД-13-50(7) от 08.06.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                  
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д № РД-13-50(7) / 08.06.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 Н А Р Е Ж Д А М: 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Монтана, ИРМ с. Георги Дамяново

Росица Начкова Спасова – младши експерт;

ОСЗ Бойчиновци

Стелиян Ангелов Станков – младши експерт;

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Монтана, ИРМ с. Георги Дамяново

Светлин Илиянов Личков – младши експерт;

ОСЗ Бойчиновци

Диана Валентинова Георгиева – младши експерт;

Всички останали точки от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г., допълнена със Заповед № № РД-13-50(1)/07.03.2018г. РД-13-50(2)/04.02.2019г., РД-13-50(3)/15.07.2019г., РД-13-50(4)/28.10.2019г. и РД-13-50(6)/10.03.2020г.  на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана, началниците на ОСЗ – Монтана и ОСЗ Бойчиновци, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана и Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-50/09.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-50 (1)/07.03.2018г., РД-13-50(2)/04.02.2019 г., РД-13-50(3)/15.07.2019 г., РД-13-50(4)/28.10.2019 г., РД-13-50(6)/10.03.2020 г. и РД-13-50(7)/….06.2020 г. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                   

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-50_6/10.03.2020 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване,

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Бойчиновци

Весела Георгиева Пенкова – началник ОСЗ;

ОСЗ Медковец

Силвия Петкова Николова – началник ОСЗ;

ОСЗ Берковица

Станислав Начов Петров – главен експерт;

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Бойчиновци

Емилия Ценова Христова – младши експерт;

ОСЗ Медковец

Ангелина Борисова Тодорова – главен експерт;

ОСЗ Берковица

Камелия Бойкова Каменова-Николова – старши експерт;

Всички останали точки от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г., допълнена със Заповед № № РД-13-50(1)/07.03.2018г. и РД-13-50(2)/04.02.2019 г., РД-13-50(3)/15.07.2019 г.,  РД-13-50(4)/28.10.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана, началниците на ОСЗ – Берковица, ОСЗ Бойчиновци и ОСЗ Медковец, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана и Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана.

  1. 2.     О Т М Е Н Я М 

Моя Заповед № РД-13-50(5)09.03.2020 г.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-50/09.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-50 (1)/07.03.2018г., РД-13-50(2)/04.02.2019 г., РД-13-50(3)/15.07.2019 г., РД-13-50(4)/28.10.2019 г. и РД-13-50(6)/…...03.2020 г.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

 

З А П О В Е Д

№  РД-13-50 (2)/28.10.2019 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 39 от 11 май 2018 г.) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Монтана /ИРМ с. Георги Дамяново/

Светлин Илиянов Личков – младши експерт;

ОСЗ Бойчиновци

Емилия Ценова Христова – младши експерт;

ОСЗ Медковец

Кирилка Бориславова Кирилова – младши експерт;

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Монтана /ИРМ с. Георги Дамяново/

Рени Цекова Николова – младши експерт;

ОСЗ Бойчиновци

Алексей Славеев Аврамов – главен експерт;

ОСЗ Медковец

Силвия Петкова Николова – началник ОСЗ;

Всички останали точки от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г., допълнена със Заповед № № РД-13-50(1)/07.03.2018г. и РД-13-50(2)/04.02.2019 г., РД-13-50(3)/15.07.2019 г.  на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана, началниците на ОСЗ – Монтана /ИРМ с. Георги Дамяново/, ОСЗ Бойчиновци и ОСЗ Медковец, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана и Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-50/09.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-50 (1)/07.03.2018г., РД-13-50(2)/04.02.2019 г. и РД-13-50(3)/15.07.2019 г.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

№  РД-13-50 (2)/04.02.2019 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Монтана, ИРМ гр. Чипровци

Дейвид Йорданов Кирилов – младши експерт.

ОСЗ Монтана, ИРМ с. Георги Дамяново

Рени Цекова Николова – младши експерт.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Монтана, ИРМ гр. Чипровци

Розко Иванов Русимов – главен специалист.

ОСЗ Монтана, ИРМ с. Георги Дамяново

Илиян Младенов Велков – главен специалист.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г., допълнена със Заповед № РД-13-50(1)/07.03.2018г.на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение.       Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана и Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-50/09.02.2018г., допълнена със Заповед № РД-13-50 (1)/07.03.2018г.,

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д  

№…РД-13-50(1)/07.03.2018г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Берковица, ИРМ Вършец

Иванка Илиева Стефанова – младши експерт.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Берковица, ИРМ Вършец

Таня Йорданова Давидова – младши експерт.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-50/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител от общинска служба по земеделие – Берковица, ИРМ Вършец, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана и Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-50/09.02.2018г., допълнена със Заповед № РД-13-50(1)/07.03.2018г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-50/09.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Монтана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

  1. 1.   Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1   скица на поземлен имот;

1.2   скица на сграда;

1.3   схема на самостоятелен обект;

1.4   удостоверение за наличие или липса на данни.

  1. 2.   Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.
  2. 3.   Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

  1. 1.   Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.
  2. 2.   Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.
  3. 3.    Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана и Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg