Премини към основното съдържание

ОСЗ за област ЛОВЕЧ

Сканиран документ
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед №РД-13-38/08.02.2018 г., допълнена със Заповеди №№РД-13-38(1)/23.04.2018 г., РД-13-38(2)/28.06.2018 г., РД-13-38(3)/28.06.2019 г. и РД-21-11/23.12.2021 г., РД-21-11(1)/01.09.2022г. и РД........................................2022г.
 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ИМЕ

 ДЛЪЖНОСТ

СЛУЖЕБЕН АДРЕС

ОСЗ Ловеч

Поля Стефанова Вълчева

главен експерт

гр. Ловеч, ул. ”Търговска” № 24,

Мария Йорданова Тончева

младши експерт

 ОСЗ  Ловеч, ИРМ  Летница

 

Илия Петков Митов

старши експерт

гр. Летница офис: ул. "България" 19

Ивелин Гатев Стефанов

младши експерт

 ОСЗ Троян

 

Маргарита Николова Райнова

старши експерт

гр. Троян, пл. "Възраждане " №1

Димитър Пенков Зунев

младши експерт

Вера Огнянова Янкова

младши експерт

ОСЗ Троян, ИРМ Априлци

Бистра Георгиева Банева

старши експерт

гр. Априлци, кв. "Център" №7

Силвия Тодорова Минкова

старши специалист

ОСЗ Тетевен

Цветелина Борисова Пърлева-Генкова

старши експерт

гр. Тетевен – 5700, ул. "Д.Благоев" №2А

Тамара Дочева Стоянова

младши експерт

ОСЗ Тетевен, ИРМ Ябланица

Илинка Василева Петрова

старши експерт

гр. Ябланица – 5750, пл. "Възраждане" №3, ет. 3

Радослав Веселинов Кръстев

старши специалист

Васил Цанов Димитров

младши експерт

ОСЗ Луковит

Теодор Руменов Иванов

старши експерт

гр. Луковит – 5770, ул. "Момчилец" №3

Полина Сашева Димитрова

младши експерт

Петьо Пламенов Петков

младши експерт

ОСЗ Угърчин

Десислав Цанов Митев

началник

гр. Угърчин – 5580, пл. "Свобода" №13А

Недко Георгиев Гергански

старши експерт

Венислава Цанкова Пастухова

главен  специалист

 

З А П О В Е Д № РД-21-11(2)/02.09.2022г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл. 27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и с цел  подобряване на административното обслужване,

Н А Р Е Ж Д А М:

Заличавам от Приложение към Заповед РД-13-38/08.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК следният служител:
•    Димитрина Николаева Кацарова – старши специалист – ОСЗ Троян;
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-38/08.02.2018 г., изменена и допълнена със Заповеди №№РД-13-38(1)/23.04.2018 г., РД-13-38(2)/28.06.2018 г. и РД-13-38(3)/28.06.2019 г., РД-21-11/23.12.2021 г. и РД-21-11(1)/01.09.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК.
    Копие от заповедта да се връчи на посоченото лице, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ – АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Ловеч и ОДЗ – Ловеч.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК. 
 

З А П О В Е Д № РД-21-11(1)/01.09.2022г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл. 27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и с цел  подобряване на административното обслужване,

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед РД-13-38/08.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК със следните служители:
Поля Стефанова Вълчева – главен експерт – ОСЗ Ловеч;
Мария Йорданова Тончева – младши експерт – ОСЗ Ловеч;
Вера Огнянова Янкова – старши експерт – ОСЗ Троян;
Васил Цанов Димитров – младши експерт – ОСЗ Тетевен, ИРМ Ябланица;
Полина Сашева Димитрова – младши експерт – ОСЗ Луковит;
Петьо Пламенов Петков – младши експерт – ОСЗ Луковит;
Недко Георгиев Гергански – старши експерт – ОСЗ Угърчин.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-38/08.02.2018 г., изменена и допълнена със Заповеди №№РД-13-38(1)/23.04.2018 г., РД-13-38(2)/28.06.2018 г. и РД-13-38(3)/28.06.2019 г. и РД-21-11/23.12.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК.
    Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ – АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Ловеч и ОДЗ – Ловеч.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК. 
        
 

З А П О В Е Д
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл. 27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и във връзка с подобряване административното обслужване,

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед РД-13-38/08.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК със следните служители:
ОСЗ Угърчин
● Венислава Цанкова Пастухова – главен специалист.
ОСЗ Троян
● Димитрина Николаева Кацарова – старши специалист.

Заличавам от Приложение към Заповед №РД-13-38/08.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно: 
ОСЗ Луковит
● Христиана Иванова Нешева – младши експерт.
ОСЗ Угърчин
● Пенка Лалева Груева – главен специалист.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-38/08.02.2018 г., изменена и допълнена със Заповеди №№РД-13-38(1)/23.04.2018 г., РД-13-38(2)/28.06.2018 г. и РД-13-38(3)/28.06.2019 г., всички на изпълнителния директор на АГКК.
    Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ – АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Ловеч, началниците на ОСЗ Угърчин, ОСЗ Троян и ОСЗ Луковит, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Ловеч и Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК. 
        Приложение: съгласно текста.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д №РД-13-38_2/28.06.2018г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-38/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители, а именно:

ОСЗ Тетевен, ИРМ Ябланица 

Радослав Веселинов Кръстев – старши специалист в ОСЗ Тетевен, ИРМ Ябланица.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-38/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:

ОСЗ Тетевен, ИРМ Ябланица 

Надежда Ралчева Нанева, старши специалист в ОСЗ Тетевен, ИРМ Ябланица.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-38/08.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-38/08.02.2018г.  на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Ловеч, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Ловеч и Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-38/08.02.2018г., допълнена със Заповед № РД - 13-38 (2)/…….06.2018г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-38-1/23.04.2018 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-38/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Тетевен 

Тамара Дочева Стоянова – младши експерт.

ОСЗ Луковит

Мария Стефанова Павлова – младши експерт

ОСЗ Угърчин

Васко Димитров Василев – началник ОСЗ.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-38/08.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-38/08.02.2018г.  на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощении служители, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Ловеч, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Ловеч и Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-38/08.02.2018г., допълнена със Заповед № РД-13-38-1/23.04.2018 г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ 

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-13-38/08.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Ловеч, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

1.    Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1     скица на поземлен имот;

1.2     скица на сграда;

1.3     схема на самостоятелен обект;

1.4     удостоверение за наличие или липса на данни.

2.    Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.    Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.    Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.    Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.     Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Ловеч, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Ловеч и Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg