Премини към основното съдържание

ОСЗ за област ЛОВЕЧ

Сканиран документ
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед № РД-13-38/08.02.2018 г.                                                                                                                                                                

Допълнена със Заповед РД-13-38 (2)/28.06.2018 г.

 

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

служебен адрес

 

ОСЗ Ловеч, ИРМ Летница

Илия Петков Митов

младши експерт

гр.Летница, бул."България" №19

Ивелин Гатев Стефанов

младши експерт

гр.Летница, бул."България" №19

 Луковит

Златка Томова Матеева

Мария Стефанова Павлова

младши експерт

мл. експерт

гр.Луковит, ул.”Момчилец”  № 3

 ОСЗ Тетевен

Цветелина Борисова Пърлева

Тамара Дочева Стоянова

старши експерт

ст. експерт

гр.Тетевен, ул.”Д. Благоев”  № 2А

ОСЗ Тетевен, ИРМ Ябланица

Илинка Василева Петрова

старши експерт

гр.Ябланица, пл.”Възраждане”  №3, ет.3

Радослав Веселинов Кръстев

старши специалист

гр.Ябланица, пл.”Възраждане”  №3, ет.3

ОСЗ Троян

Маргарита Николова Райнова

старши експерт

гр.Троян, пл.”Възраждане” № 1

Димитър Пенков Зунев

младши експерт

гр.Троян, пл.”Възраждане” № 1

ОСЗ Троян, ИРМ Априлци

Бистра Георгиева Банева

старши експерт

гр.Априлци, кв..”Център”№7

Силвия Тодорова Минкова

старши специалист

гр.Априлци, кв..”Център”№7

ОСЗ Угърчин

Пенка Лалева Груева

Васко Димитров Василев

главен специалист

началник

гр.Угърчин, пл.”Свобода” № 13А

 

 

З А П О В Е Д №РД-13-38_2/28.06.2018г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-38/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители, а именно:

ОСЗ Тетевен, ИРМ Ябланица 

Радослав Веселинов Кръстев – старши специалист в ОСЗ Тетевен, ИРМ Ябланица.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-38/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:

ОСЗ Тетевен, ИРМ Ябланица 

Надежда Ралчева Нанева, старши специалист в ОСЗ Тетевен, ИРМ Ябланица.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-38/08.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-38/08.02.2018г.  на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Ловеч, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Ловеч и Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-38/08.02.2018г., допълнена със Заповед № РД - 13-38 (2)/…….06.2018г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-38-1/23.04.2018 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-38/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Тетевен 

Тамара Дочева Стоянова – младши експерт.

ОСЗ Луковит

Мария Стефанова Павлова – младши експерт

ОСЗ Угърчин

Васко Димитров Василев – началник ОСЗ.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-38/08.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-38/08.02.2018г.  на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощении служители, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Ловеч, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Ловеч и Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-38/08.02.2018г., допълнена със Заповед № РД-13-38-1/23.04.2018 г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ 

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-13-38/08.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Ловеч, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

1.    Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1     скица на поземлен имот;

1.2     скица на сграда;

1.3     схема на самостоятелен обект;

1.4     удостоверение за наличие или липса на данни.

2.    Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.    Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.    Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.    Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.     Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Ловеч, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Ловеч и Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg