Премини към основното съдържание

ОСЗ за област КЮСТЕНДИЛ

Сканиран документ
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед № РД-13-64/16.02.2018 г.

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

Кюстендил

 

 

 

ОСЗ – Бобов дол

Станислав Симеонов Тенев

главен експерт

гр. Бобов дол, Площад 27-октомври № 2

 

Калинка Кирилова Малинова

главен специалист

гр. Бобов дол, Площад 27-октомври № 2

ОСЗ – Невестино

Милена Йорданова Бурова

младши експерт

с. Невестино, ул. Вл.Поптомов №29

 

Галина Вергилова Митева

младши експерт

с. Невестино, ул. Вл. Поптомов № 29

Община Рила

Детелина Аспарухова Чушева

старши експерт

гр. Рила, ул. "В. Демиревски" № 2

 

Надежда Кирилова Златарска

главен експерт

гр. Кочериново, пл. "Трети март" №1

община Бобошево

Стефан Викторов Зарев

главен специалист

гр. Бобошево, ул. Иван Кепов 3

 

Евелина Христова Николова

младши експерт

гр. Бобошево, ул. Иван Кепов 3

ОСЗ – Дупница

Йорданка Крумова Кацарска

старши експерт

гр. Дупница, пл. "Македония" №3

 

Евелина Ивайлова Зафирова

младши експерт

гр. Дупница, пл. "Македония" №3

община Сапарева баня

Георги Димитров Попмихайлов

главен експерт

гр. Сап. баня, ул. ,,Германея" № 1

 

Мария Василева Мертакчийска

старши експерт

гр. Сап. баня, ул. ,,Германея" № 1

община Трекляно

Анелия Димитрова Александрова

младши експерт

с. Трекляно /сграда на община Трекляно/

 

Камелия Христова Петкова

старши експерт

гр. Кюстендил, ул. Демокрация" №44, ет.11

Община Кочериново

Надежда Кирилова Златарска

главен експерт

гр. Кочериново, пл. "Трети март" №1

 

Детелина Аспарухова Чушева

старши експерт

гр. Рила, ул. "В. Демиревски" № 2

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-64/16.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Кюстендил, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

1.   Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1   скица на поземлен имот;

1.2   скица на сграда;

1.3   схема на самостоятелен обект;

1.4   удостоверение за наличие или липса на данни.

2.   Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.   Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.   Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.   Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.    Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил и Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                               

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg