Премини към основното съдържание

ОСЗ за област КЪРДЖАЛИ

Сканиран документ
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

 

Приложение към Заповед № РД-13-44/08.02.2018 г.

 

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

Кърджали

 

 

 

ОСЗ Ардино

Атанас Асенов Чочев - основен

главен експерт

гр. Ардино, ул. Търговска №1

Вероника Латинова Найденова - резервен

главен специалист

гр. Ардино, ул. Търговска №1

ОСЗ Джебел

Октай Юсеин Сюлейман - основен

главен експерт

гр. Джебел, ул. Еделвайс 74

Неврие Сами Юсеин - резервен

младши експерт

гр. Джебел, ул. Еделвайс 74

ОСЗ Кирково

Щиляна Бойчева - основен

младши експерт

ул. Георги Димитров №2

Николай Дочев - резервен

младши експерт

ул. Георги Димитров №2

ОСЗ Крумовград

Асен Огнянов Пандъров - основен

главен експерт

гр.Крумовград ул."Трети март" №3

Славчо Младевнов Ириков -резервен

младши експерт

гр.Крумовград ул."Трети март" №3

ОСЗ Момчилград

Минка Миткова Асенова- основен

главен експерт

гр. Момчилград, ул."Кокиче" - №4, ет.3

Ремзи Тасим Юсеин - резервен

главен специалист

гр. Момчилград, ул."Кокиче" - №4, ет.3

ОСЗ Черноочене

Несибе Сеид Салим - основен

старши експерт

с.Черноочене, ул.Шеста №6

Есин Сафет Апти - резервен

младши експерт

с.Черноочене, ул.Шеста №6

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-44/08.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Кърджали, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Кърджали, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

1.    Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1     скица на поземлен имот;

1.2     скица на сграда;

1.3     схема на самостоятелен обект;

1.4     удостоверение за наличие или липса на данни.

2.    Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.    Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.    Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.    Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.     Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Кърджали, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Кърджали, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Кърджали и Областна дирекция „Земеделие“ – Кърджали.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

slogan bg