Премини към основното съдържание

ОСЗ за област ХАСКОВО

Сканиран документ
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

 

 

     Приложение към Заповед № РД-13-56-1/16.05.2018 г.

 

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

служебен адрес

Хасково

 

 

 

ОСЗ Свиленград

Даниела Милева Андреева

гл. специалист

6500 гр. Свиленград ул.Васил Левски 23

Ваня Георгиева Пеева

гл. експерт

6500 гр. Свиленград ул.Васил Левски 23

ОСЗ Харманли

Христо Георгиев Христов

мл. специалист

6540 гр. Харманли бул. България 2

Михаела Атанасова Пеева

мл. експерт

6540 гр. Харманли бул. България 2

ОСЗ Димитровград

Здравка Атанасова Стоянова

гл. експерт

6400 Димитровград бул.Раковски 15

Ширин Шукри Мехмед

мл.експерт

6400 Димитровград бул.Раковски 15

ОСЗ Симеоновград

 

Боянка Славова Тодорова

гл. специалист

6490 гр. Симеоновград, пл.Шейновски 7

ОСЗ Ивайловград

Таня Костадинова Бахчеванова

мл. експерт

6570 гр. Ивайловград, ул.Орфей 1, ет. 1

Марина Николаева Василева

мл. експерт

6570 гр. Ивайловград, ул.Орфей 1, ет. 1

ОСЗ Тополовград

Иванка Русева Костадинова

Кремена Красимирова Аладжова

гл. специалист

гл. експерт

6560 Тополовград, ул. Иван Вазов 1, ет. 3

Светла Георгиева Михайлова

мл.експерт

6560 Тополовград, ул. Иван Вазов 1, ет. 3

ОСЗ Любимец

Елена Сотирова Бозалиева - Непова

гл. специалист

6550 Любимец, пл. 3-и март № 3, ет. 3

Силвия Тодорова Куртова

мл.експерт

6550 Любимец, пл. 3-и март № 3, ет. 3

ОСЗ Маджарово

 

Катя Василева Павлова

Златка Йорданова Станчева

гл. специалист

гл. специалист

6480 гр. Маджарово, ул. П. Ангелов 1, ет. 2

ОСЗ Минерални бани

Гергина Иванова Райчева

гл. специалист

6570 с. Минерални бани, ул.Липа 1, ет. 3

Николай Иванов Димов

ст. експерт

6570 с. Минерални бани, ул.Липа 1, ет. 3

ОСЗ Стамболово

Катя Методиева Атанасова

мл. експерт

6362 с. Стамболово, сграда Общината

Филип Пламенов Петев

гл.експерт

6362 с. Стамболово, сграда Общината

 

 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-56-1/16.05.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 70 от 08.05.2018 г., обн. ДВ, бр. 39 от 2018 г. и във връзка с подобряване на административното обслужване,

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-56/13.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Харманли

Михаела Атанасова Пеева – младши експерт.

ОСЗ Симеоновград

Боянка Славова Тодорова – главен специалист.

ОСЗ Ивайловград

Марина Николаева Василева – младши експерт.

Таня Костадинова Бахчеванова – младши експерт.

ОСЗ Тополовград

Иванка Русева Костадинова – главен специалист.

Кремена Красимирова Аладжова – главен експерт.

Светла Георгиева Михайлова – младши експерт.

ОСЗ Любимец

Елена Сотирова Бозалиева – Непова – главен специалист.

Силвия Тодорова Куртова – младши експерт.

ОСЗ Маджарово

Катя Василева Павлова – главен специалист.

Златка Йорданова Станчева – главен специалист.

ОСЗ Минерални бани

Гергина Иванова Райчева – главен специалист.

Николай Иванов Димов – старши експерт.

ОСЗ Стамболово

Катя Методиева Атанасова – младши експерт.

Филип Пламенов Петев – главен експерт.

Заличавам от Приложение към Заповед РД-13-56/13.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Харманли

Габриела Йорданова Николаева – младши експерт.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-56/13.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № № РД-13-56/13.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощении служители, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно обслужване“- АГКК, директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Хасково, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Хасково и Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед РД-13-56/13.02.2018г., допълнена със Заповед № РД - .................../..................2018 г.

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

         ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ 

                                    /съгл. заповед РД-13-123/15.05.2018г. на изп. директор на АГКК/

 

 

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-56/13.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Хасково, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Хасково, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

1.   Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1   скица на поземлен имот;

1.2   скица на сграда;

1.3   схема на самостоятелен обект;

1.4   удостоверение за наличие или липса на данни.

2.   Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.   Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.   Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.   Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.    Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Хасково, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Хасково и Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                               

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

slogan bg