Премини към основното съдържание

ОСЗ за област ДОБРИЧ

Сканиран документ
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед № РД-13-43/08.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди № № РД-13-43(1)/13.03.2018 г., РД-13-43(2)/ 24.08.2018 г., РД-13-43(3)/27.09.2018 г., РД-13-43(4)/29.06.2020 г., РД-21-7/19.07.2022г. и РД-21-7(1)/27.10.2022 г.

 

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

ОСЗ Балчик

Севдалин Здравков Гайдарджиев

младши експерт

гр. Балчик 9600, ул. "Черно море" № 16

Наталия Маринова Димитрова

младши експерт

Таня Валентинова Илиева

началник ОСЗ

ОСЗ Генерал Тошево

Мими Василева Марчева

главен специалист

гр. Генерал Тошево 9500, ул. "Васил Априлов" № 9 

Геновева Атанасова Георгиева

младши експерт

Иванка Мирославова Кулева

младши експерт

ОСЗ Добричка

Ваня Колева Башкиянова

младши експерт

гр. Добрич 9300, ул. "Йордан Йовков" № 17

Невин Енвер Адем

старши експерт

ОСЗ Каварна

Марияна Костадинова Хаджиева

главен експерт

гр. Каварна 9650, ул. "България" № 59

Калина Иванова Йорданова

младши експерт

Росица Димитрова димитрова

главен експерт

ОСЗ Крушари

Юлиана Стоянова Лишкова

главен експерт

с. Крушари 9410, ул. "Георги Димитров" № 27

Нигяр Хюсеинова Сюлейманова

старши експерт

ОСЗ Тервел

Пламена Красимирова Иванова

младши експерт

гр. Тервел 9450, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" № 10

Таня Стефанова Русенова

младши експерт

ОСЗ Шабла

Велина Емилова Василева

младши експерт

гр. Шабла 9680, ул. "Равно поле" № 35

Елица Гошева Костова

младши експерт

 

 

З А П О В Е Д РД-21-7(1)/27.10.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед №РД-13-43/08.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, със следния служител:
•    Геновева Атанасова Георгиева – младши експерт ОСЗ – Генерал Тошево.
    Заличавам от Приложение към Заповед №РД-13-43/08.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, следните служители:
•    Красимира Йорданова Георгиева – главен специалист ОСЗ – Генерал Тошево;
•    Илонка Петрова Букорова – главен експерт ОСЗ – Шабла.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-43/08.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди №№РД-13-43(1)/13.03.2018 г., РД-13-43(2)/24.08.2018 г., РД-13-43(3)/27.09.2018 г., РД-13-43(4)/29.06.2022 г. и РД-21-7/19.07.2022 г., на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич, на началника на СГКК – Добрич за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Добрич и Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

 

 

З А П О В Е Д № РД-21-7/19.07.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-43/08.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, със следните служители, а именно:

•    Таня Валентинова Илиева – началник ОСЗ – Балчик;
•    Росица Димитрова Димитрова – главен експерт ОСЗ – Каварна.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-43/08.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди №№РД-13-43(1)/13.03.2018 г., РД-13-43(2)/24.08.2018 г. и РД-13-43(3)/27.09.2018 г.,  на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич, на началника на СГКК – Добрич за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Добрич и Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.
 

 

З А П О В Е Д  

№ РД-13-43(3)/27.09.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-43/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК със следния служител, а именно:

ОСЗ Тервел

Пламена Красимирова Иванова – младши експерт в ОСЗ Тервел.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-43/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следния служител, а именно:

ОСЗ Тервел

Айтен Исмаилова Ахмед – младши експерт в ОСЗ Тервел.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-43/08.02.2018г., доп. със заповед № РД - 13-43 (1)/13.03.2018г., РД-13-43(2)/24.08.2018 г., всички на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Добрич, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Добрич и Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

З А П О В Е Д  № РД – 13-43 (2)/24.08.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-43/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, а именно:

ОСЗ Шабла

Елица Гошева Костова – младши експерт в ОСЗ Шабла.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-43/08.02.2018г., доп. със заповед № РД - 13-43 (1)/13.03.2018г., всички на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Добрич, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Добрич и Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

З А П О В Е Д № РД - 13-43(1)/ 13.03.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-43/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Балчик

Наталия Маринова Димитрова – младши експерт.

ОСЗ Добричка

Ваня Колева Башкиянова – младши експерт.

Невин Енвер Адем – старши експерт

ОСЗ Ген. Тошево

Иванка Мирославова Кулева – младши експерт.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-43/08.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Балчик

Гергана Тодорова Иванова – младши експерт.

ОСЗ Добричка

Мариана Каменова Андонова – младши експерт.

Галина Павлова Калчева – старши експерт.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-43/08.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-43/08.02.2018г.  на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощении служители, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Добрич, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Добрич и Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-43/08.02.2018г., допълнена със Заповед № РД - 13-43(1)/ 13.03.2018 г. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-43/08.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Добрич, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Добрич, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

1.    Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1     скица на поземлен имот;

1.2     скица на сграда;

1.3     схема на самостоятелен обект;

1.4     удостоверение за наличие или липса на данни.

2.    Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.    Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.    Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.    Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.     Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Добрич, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Добрич и Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                              

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg