Премини към основното съдържание

ОСЗ за област БЛАГОЕВГРАД

Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед №РД-13-40/08.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди № №РД-13-40(1)/28.06.2018 г., РД-13-40(2)/16.08.2018 г., РД-13-40(3)/29.10.2019 г., РД-13-40(4)/10.12.2019 г., РД-13-40(5)13.02.2020 г., РД-13-40(6)/07.07.2020 г., РД-13-40(7)/11.11.2020 г., РД-21-4/21.09.2021 г., РД-21-4(1)/18.02.2022г., РД-21-4(2)/09.03.2022г., РД-21-4(3)/18.03.2022г., РД-21-4(4)/23.03.2022 г. и РД-21-4(5)/14.04.2022 г.

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

Благоевград

 

 

 

ОСЗ-Банско

Сашка Николова Петрова

Началник на ОСЗ – Банско

2770, гр. Банско

Красимир Георгиев Петаков

Младши експерт

ул. "Патриарх Евтимий" №4

ОСЗ-Белица

Парашкев Георгиев Куклев

Началник на ОСЗ – Белица

2780, гр. Белица

Джемиле Мехмед Мизур

Старши експерт

ул. "Георги Андрейчин" №15

ОСЗ-Гоце Делчев

Галя Христова Франгова

Главен експерт

2900, гр. Гоце Делчев

Василка Андонова Баничанска

Старши експерт

ул. "Търговска" №20

ОСЗ-Гърмен

Анелия Янчева Бусарова

Началник на ОСЗ – Гърмен

2960, с. Гърмен

Снежана Петрова Димитрова

Старши  експерт

 

ОСЗ-Кресна

Марио Георгиев Миразчийски

Началник на ОСЗ – Кресна

2840, гр. Кресна

Доста Кирилова Христова

Младши експерт

ул. "Македония" №96

ОСЗ-Петрич

Петър Серафимов Перусанов

Главен експерт

2850, гр. Петрич

Страхил Андонов Димитров

Младши експерт

ул. "Славянска" №2

ОСЗ-Разлог

Мариана Благоева Тренчева

Началник на ОСЗ – Разлог

2760, гр. Разлог

Цецка Иванова Кондева

Главен експерт

ул. "Поп Богомил" №2

ОСЗ-Сандански

Ваня Василева Янкова

Старши експерт

2800, гр. Сандански

Ивайло Огнянов Димов

Старши експерт

бул. "Свобода" №20

ОСЗ-Сатовча

Красимир Владимиров Бошнаков

Старши експерт

2950, с. Сатовча

Емил Емилов Илиев

Главен експерт

ул. "Тодор Шопов" №37

ОСЗ-Симитли

Анастасия Владимирова Тодорова

Главен експерт

2730, гр. Симитли

Беатриса Георгиева Дорлюмска

Главен специалист

ул. "Христо Ботев" №47

ОСЗ-Хаджидимово

Наташа Атанасова Стоянова

Началник на ОСЗ – Хаджидимово

2933, гр. Хаджидимово

Ангелина Георгиева Захариева

Старши експерт

ул. "Димо Хаджидимов" №46

ОСЗ-Струмяни

Кирил Стоименов Станковски

Главен експерт

2825 с. Струмяни

Десислава Борисова Ралкова

Старши експерт

пл. "7-ми април" №2

ОСЗ-Якоруда

Мая Яворова Среброва

Началник на ОСЗ – Якоруда

2790, гр. Якоруда

Хасан Салих Банкели

Главен експерт

ул. "Цар Борис III" №70

 

 

З А П О В Е Д № РД-21-4(5)/14.04.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и постъпило Писмо изх. №66-1239/31.03.2022 г. от Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ към Министерство на земеделието (наш вх. №04-1(19)/04.04.2022 г.), 

Н А Р Е Ж Д А М:

В Приложение към Заповед №РД-13-40/08.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК се правят следните изменения: 
● Длъжността на служителя Снежана Петрова Димитрова се изменя на „старши експерт“;
● Длъжността на служителя Страхил Андонов Димитров се изменя на „младши експерт“;
● Длъжността на служителя Ивайло Огнянов Димов се изменя на „старши експерт“;
● Длъжността на служителя Красимир Владимиров Бошнаков се изменя на „старши експерт“;
● Длъжността на служителя Анастасия Владимирова Тодорова се изменя на „главен експерт“;
● Длъжността на служителя Мая Яворова Среброва се изменя на „началник на ОСЗ – Якоруда“.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-40/08.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди № № РД-13-40(1)/28.06.2018 г., РД-13-40 (2)/16.08.2018 г., РД-13-40(3)/29.10.2019 г., РД-13-40(4)/29.10.2019 г., РД-13-40 (5)/13.02.2020 г., РД-13-40(6)/07.07.2020 г., РД-13-40(7)/11.11.2020 г. и РД-21-4/ 21.09.2021 г., РД-21-4-(1)/18.02.2022 г., РД-21-4(2)/09.03.2022 г., РД-21-4(3)/18.03.2022 г и РД-21-4(4)/23.03.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, на началника на СГКК – Благоевград за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Благоевград и Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

З А П О В Е Д № РД-21-4(4)/23.03.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-40/08.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, със следния служител, а именно:
•    Десислава Борисова Ралкова – старши експерт ОСЗ – Струмяни.
Заличавам от Приложение към Заповед №РД-13-40/08.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК следния служител, а именно:
•    Десислава Борисова Радкова – старши експерт ОСЗ – Симитли.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-40/08.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди № № РД-13-40(1)/28.06.2018 г., РД-13-40 (2)/16.08.2018 г., РД-13-40(3)/29.10.2019 г., РД-13-40(4)/29.10.2019 г., РД-13-40 (5)/13.02.2020 г., РД-13-40(6)/07.07.2020 г., РД-13-40(7)/11.11.2020 г. и РД-21-4/ 21.09.2021 г., РД-21-4-(1)/18.02.2022 г., РД-21-4(2)/09.03.2022 г. и РД-21-4(3)/18.03.2022 г на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощеният служител, на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, на началника на СГКК – Благоевград за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Благоевград и Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

     
Съгл. Заповед №РД-02-17-738/14.03.2022 г.

З А П О В Е Д № РД-21-4(3)/18.03.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, писмо изх. № 66-799/02.03.2022 г. на Министерство на земеделието (наш рег. № 04-1(11)/07.03.2022 г.) и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Изменям Заповед № РД-21-4-(1)/18.02.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
    В заповедта и приложението към нея думите „Василка Андонова Баничарска – старши експерт ОСЗ – Гоце Делчев“ да се четат „Василка Андонова Баничанска – старши експерт ОСЗ – Гоце Делчев“
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-40/08.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди № № РД-13-40(1)/28.06.2018 г., РД-13-40 (2)/16.08.2018 г., РД-13-40(3)/29.10.2019 г., РД-13-40(4)/29.10.2019 г., РД-13-40 (5)/13.02.2020 г., РД-13-40(6)/07.07.2020 г., РД-13-40(7)/11.11.2020 г. и РД-21-4/ 21.09.2021 г., РД-21-4-(1)/18.02.2022 г. и РД-21-4(2)/09.03.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, на началника на СГКК – Благоевград за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Благоевград и Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д № РД-21-4(2)/09.03.2022г.
                 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед №РД-13-40/08.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, със следните служители, а именно:
•    Красимир Георгиев Петаков – младши експерт ОСЗ – Банско;
•    Кирил Стоименов Станковски – главен експерт ОСЗ – Струмяни; 
•    Ангелина Георгиева Захариева – старши експерт ОСЗ – Хаджидимово.
    Заличавам от Приложение към Заповед №РД-13-40/08.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК следните служители:
•    Валентин Димитров Тренчев – главен експерт ОСЗ – Банско;
•    Исмаил Уруч Батев – младши експерт ОСЗ - Гоце Делчев;
•    Никол Янкова Тимева – младши експерт ОСЗ – Струмяни;
•    Орхан Джеитов Конедарев – главен експерт ОСЗ – Хаджидимово;
•    Мария Александрова Кузмева – старши експерт ОСЗ – Якоруда.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-40/08.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди № № РД-13-40(1)/28.06.2018 г., РД-13-40 (2)/16.08.2018 г., РД-13-40(3)/29.10.2019 г., РД-13-40(4)/29.10.2019 г., РД-13-40 (5)/13.02.2020 г., РД-13-40(6)/07.07.2020 г., РД-13-40(7)/11.11.2020 г. и РД-21-4/ 21.09.2021 г. и РД-21-4(1)/18.02.2022г.  на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, на началника на СГКК – Благоевград, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Благоевград и Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

З А П О В Е Д. № РД-21-4(1)/18.02.2022г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-40/08.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, със следния служител, а именно:
•    Василка Андонова Баничарска – Старши експерт ОСЗ – Гоце Делчев.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-40/08.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди № № РД-13-40(1)/28.06.2018 г., РД-13-40 (2)/16.08.2018 г., РД-13-40(3)/29.10.2019 г., РД-13-40(4)/29.10.2019 г., РД-13-40 (5)/13.02.2020 г., РД-13-40(6)/07.07.2020 г., РД-13-40(7)/11.11.2020 г. и РД-21-4/ 21.09.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, на началника на СГКК – Благоевград, на началника на ОСЗ – Благоевград, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Благоевград и Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

 

З А П О В Е Д

№ РД-21-4 / 21.09.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и във връзка с подобряване административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-40/08.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, със следния служител, а именно:
•    Беатриса Георгиева Дорлюмска – главен специалист ОСЗ – Симитли.
Заличавам от Приложение към Заповед №РД-13-40/08.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК следния служител, а именно:
•    Любомира Василева Топузова – старши експерт ОСЗ – Симитли.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-40/08.02.2018 г., доп. със заповеди № № РД-13-40(1)/28.06.2018 г., РД-13-40 (2)/16.08.2018 г., РД-13-40(3)/29.10.2019 г., РД-13-40(4)/29.10.2019 г., РД-13-40 (5)/13.02.2020 г., РД-13-40(6)/07.07.2020 г., и РД-13-40(7)/11.11.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, на началника на ОСЗ – Благоевград, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Благоевград и Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                  
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д №РД-13-40(7)/11.11.2020 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и във връзка с подобряване административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-40/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следния служител, а именно:

ОСЗ-Сатовча

Красимир Владимиров Бошнаков – и.д. началник на ОСЗ-Сатовча;

Заличавам от Приложение към Заповед №РД-13-40/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следния служител, а именно:

ОСЗ-Сатовча

Митко Красимов Дайлиев – началник на ОСЗ-Сатовча;

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-40/08.02.2018 г., доп. със заповеди № № РД-13-40(1)/28.06.2018 г., РД-13-40 (2)/16.08.2018 г., РД-13-40(3)/29.10.2019 г., РД-13-40(4)/29.10.2019 г., РД-13-40 (5)/13.02.2020 г. и  РД-13-40(6) от 07.07.2020 г., всички на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочения оправомощен служител, на  директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград и Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д № РД – 13-40 (5)/13.2.2020г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и във връзка с подобряване административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-40/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, а именно:

ОСЗ Струмяни

Никол Янкова Тимева – младши експерт;

Десислава Борисова Радкова – старши експерт;

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-40/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:

ОСЗ Струмяни 

Елена Герасимова Калоянова – началник на ОСЗ Струмяни;

Кирил Стоименов Станковски – главен експерт;

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-40/08.02.2018г., доп. със заповеди № № РД - 13-40 (1)/28.06.2018г., РД - 13-40 (2)/16.08.2018г., РД - 13-40 (3)/29.10.2019г. и РД - 13-40 (4)/29.10.2019г. всички на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград и Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д  № РД-13-40(4)10.12.2019 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, и във връзка с подобряване административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-40/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, а именно:

ОСЗ Якоруда

Георги Йорданов Ройнев – старши експерт в ОСЗ Якоруда;

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-40/08.02.2018г., доп. със заповеди № № РД - 13-40 (1)/28.06.2018г., РД - 13-40 (2)/16.08.2018г., РД - 13-40 (3)/29.10.2019г.  всички на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочения оправомощен служител, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, началника на ОСЗ Якоруда, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград и Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д № РД-13-40 (3)/29.10.2019 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-40/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, а именно:

ОСЗ Симитли

Любомира Василева Топузова – старши експерт в ОСЗ Симитли;

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-40/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:

ОСЗ Симитли 

Теменужка Костова Величкова – главен специалист в ОСЗ Симитли;

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-40/08.02.2018г., доп. със заповеди № № РД - 13-40 (1)/28.06.2018г. и РД - 13-40 (2)/16.08.2018г. всички на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград и Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д №РД 13-40 (2)/16.08.2018 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-40/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, а именно:

ОСЗ Петрич

Страхил Андонов Димитров – главен специалист в ОСЗ Петрич.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-40/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:

ОСЗ Петрич 

Ромео Кирилов Танчев – старши експерт в ОСЗ Петрич.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-40/08.02.2018г., доп. със заповед № РД - 13-40 (1)/28.06.2018г., всички на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград и Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

З А П О В Е Д  № РД 13-40 (1)/28л06.2018 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-40/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители, а именно:

ОСЗ Сандански 

Ваня Василева Янкова – старши експерт в ОСЗ Сандански.

Ивайло Огнянов Димов – младши експерт в ОСЗ Сандански.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-38/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:

ОСЗ Сандански 

Иван Борисов Мицански – началник ОСЗ Сандански.

Христо Иванов Станков – главен експерт в ОСЗ Сандански.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-40/08.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-40/08.02.2018г.  на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград и Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-40/08.02.2018г., допълнена със Заповед № РД - 13-40 (1)/…….06.2018г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д № РД-13-40/08.02.2018 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Благоевград, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

1.    Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1     скица на поземлен имот;

1.2     скица на сграда;

1.3     схема на самостоятелен обект;

1.4     удостоверение за наличие или липса на данни.

2.    Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.    Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.    Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.    Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.     Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград и Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.                                              

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                                                              ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg