Указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно предназначение с използването на глобални навигационни спътникови системи, утвърдени със Заповед РД-13-50/08.03.2012г.