Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС инфраструктурна мрежа „ГЕОНЕТ”

Версия за печатВерсия за печат
  • Удостоверение за оценка на съответствие № 009/ 2018 г. на ГНСС инфраструктурна  мрежа„ГЕОНЕТ”, собственост на „Зенит-Гео” ЕООД, оператор „Солитех” АД,
    отговаряща на изискванията съгласно Инструкция № РД-02-20-25/2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи със срок на валидност– до март 2020 година.

Резултати от извършения контрол на стабилността и координатите на базовите станции на ГНСС инфраструктурна мрежа „ГЕОНЕТ“ за 2019 година:

Период І: 01 януари – 30 юни 2019 г.

Анализът на временните редове с координатите на перманентните станции от ГНСС мрежа-та ГЕОНЕТ показва, че за период I на мониторинга не се наблюдават скокообразни отклонения или резки изменения на общата тенденция на всеки ред, т.е. липсват аномални явления в поведението на станциите!

Заключение:            Перманентни ГНСС станции от мрежата отговарят на условията за                               оценка на съответствие.

Период ІІ: 01 юли - 31 декември 2019 г.

(Резултатите ще бъдат публикувани до 31.03.2020 г.)

Контролът се извършва на основание чл. 57, ал. 3 от Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на Глобални навигационни спътникови системи.