Служителите в общинската администрация – правоспособни лица по ЗКИР