Осигуряване на комуникационна свързаност на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а“ - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9051270/14.03.2016г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Осигуряване на комуникационна свързаност на Агенцията по геодезия, картография и кадастър“.

 

Предмет на настоящата публична покана е изграждане и осигуряване на денонощна и непрекъсната свързаност тип звезда между всички СГКК и централен офис на АГКК - София, която да осигурява не по-малко от следните параметри:

- минимална скорост за обмен на данни 50 Mbps (симетричен достъп) между областните градове и София;

- минимална скорост за обмен на данни 900 Mbps за град София;

- минимална скорост на интернет връзка 100 Mbps за град София;

- възможности за повишаване на описаните параметри.

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала“ № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 11:00 ч. на 24.03.2016г.

Номер: 11723
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
14.03.2016 publpokanaaop.pdf Публична покана АОП 304.73 KB
14.03.2016 publpokanaagkk.pdf Публична покана АГКК 631.95 KB
14.03.2016 tehnicheskozadanie.pdf Техническо задание 290.75 KB
14.03.2016 prilojeniq.zip Приложения 133.44 KB
13.04.2016 protokolocenkaoferti.pdf Протокол от комисия за класиране 384.81 KB
06.06.2016 dogovorkontrakssait.pdf Договор КМ-70/30.05.2016г. 453.51 KB