Премини към основното съдържание

Изпълнение на дейности за информация и публичност - Дейност 6” по проект рег. № 13-31-12/22.04.2014 год.

5 June 2014
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9030156/05.06.2014 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:„Изпълнение на дейности за информация и публичност - Дейност 6” по проект рег. № 13-31-12/22.04.2014 год. „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в АГКК – фактор за предоставяне на качествени и насочени към потребителя административни услуги”, одобрен за финансиране по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08 на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 15:00 ч. на 12.06.2014 г.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
05.06.2014 prilojeniqinformaciapublichnost13-31-12-22042014.doc 503.5 KB
05.06.2014 publichnapokana.pdf 1.78 MB

slogan bg