Премини към основното съдържание

Изготвяне на тръжни документации за възлагане на дейности по проект: “Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез предоставяне на електронна административна услуга за досиета на имоти от АГКК””, договор с рег. 13-31-11 от 22.04.2014г....

25 June 2014
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9031180/25.06.2014 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

„Изготвяне на тръжни документации за възлагане на дейности по проект: “Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез предоставяне на електронна административна услуга за досиета на имоти от АГКК””, договор с рег. 13-31-11 от 22.04.2014г., Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/3.1-08, Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, Приоритетна ос ІІІ „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 15:00 ч. на 03.07.2014 г.

 

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
25.06.2014 annex13.pdf 302.42 KB
25.06.2014 prilojeniq.doc 356 KB
25.06.2014 publpokana.pdf 2.32 MB

slogan bg