Премини към основното съдържание

Доставка на процесори и мрежови компоненти, за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

13 August 2015
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9044821 от 13.08.2015 год. в регистъра на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и сключване на договор с предмет:

 

„Доставка на процесори и мрежови компоненти, за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“, с параметри, съгласно техническото задание, в рамките на прогнозната стойност.  

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, деловодство, в срок до 14:00 ч. на 25.08.2015 г.

Пълната документация за участие е достъпна на интернет адрес http://www.cadastre.bg/public-contracts/ - „Профил на купувача”, раздел „Публични покани“.

Отварянето на офертите ще се състои на 25.08.2015 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в заседателната зала, находяща се на ет. 3 на АГКК. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
30.09.2015 km-102-2015didzhitekood.pdf ДОГОВОР КМ-102/2015 4.68 MB
03.09.2015 protokol27082015.pdf 904.62 KB
19.08.2015 otg9927019082015.pdf Отговор 99-270-19.08.2015 93.13 KB
13.08.2015 prilojeniq.rar 37.3 KB
13.08.2015 publichnapokanaprocesori.pdf 219.07 KB

slogan bg