Премини към основното съдържание

Доставка на файлов сторидж и настолни компютри за нуждите на АГКК

21 November 2012
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. "а" - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 3, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана и сключване на договор с предмет: 

„Доставка на файлов сторидж и настолни компютри за нуждите на АГКК”, разделена на две обособени позиции: 

I-ва позиция: Файлов сторидж – 1 бр;

IІ-ра позиция: Настолни компютри - максимално възможния брой настолни компютърни конфигурации, с параметри, съгласно техническото задание, в рамките на прогнозната стойност. Участника следва да предложи компютърни конфигурации на обща стойност разликата между стойността на файловия сторидж и максималния размер на прогнозната стойност на обществената поръчка. 

Всеки участник подава оферта, с която участва и за двете обособени позиции. Не се допускат оферти, които не обхващат и двете обособени позиции.

Офертата се подава в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 16:00 ч. на 29.11.2012 г.

Дата Файл за сваляне Описание Размер
21.11.2012 pokana-prilojenia.doc Оферта- Приложение 2 155.5 KB
21.11.2012 proektnadogovor.doc Проект на договор 66.5 KB
21.11.2012 publpokana99399technzadanie.pdf Техническо задание 707.41 KB

slogan bg