Доставка, чрез покупка, на нов автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9051415/17.03.2016 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Доставка, чрез покупка, на нов автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“, съгласно техническото задание, приложено към условията за участие към публичната покана, в  рамките на прогнозната стойност. 

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала”
№ 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 14:00 ч. на 29.03.2016 г.

 

Отварянето на офертите ще се състои на 29.03.2016 г. от 14.30 ч. в гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в заседателната зала, находяща се на ет. 3 на АГКК. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Номер: 11762
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
17.03.2016 905141517032016.rar Документация /rar - 1.46 MB 1.46 MB
31.03.2016 protokolocenkaoferta.pdf Протокол от оценка на оферти 469.24 KB
07.04.2016 dogovordd4705042016.pdf Договор ДД-47/05.04.2016 197.91 KB