Премини към основното съдържание

“Осигуряване на информация и публичност по проект (дейност № 2 „Дейности за информация и публичност”, съгласно сключен Договор рег. № 13-32-11/07.02.2014 година)

19 March 2014
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9027144/19.03.2014 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:“Осигуряване на информация и публичност по проект (дейност № 2 „Дейности за информация и публичност”, съгласно сключен Договор рег. № 13-32-11/07.02.2014 година).

Проектът се осъществява по Договор рег. № 13-32-11/07.02.2014 година, с подкрепата на  Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.2-04, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 14:00 ч. на 27.03.2014 г.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
19.03.2014 informaciapublichnostprilojeniq.rar 108.3 KB
19.03.2014 publichnapokana.pdf 2.25 MB

slogan bg