Премини към основното съдържание

 

СГКК към АГКК

ГР. СИЛИСТРА  7500 

Ул. “ИЛИЯ БЛЪСКОВ” №1, ет.3

Градски транспорт: няма. Безплатно паркиране в района на СГКК. 

карта в  Google map

Тел: 086/822397

Виж имейла...

ИНЖ. КРАСИМИР КРУМОВ

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА АЛФАТАР

гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров” №6

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-63/19.03.2020 г.

Надка Иванова Гаджева 

Иванка Георгиева Ангелова 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

гр. Главиница, ул. "Витоша" № 44

Оправомощени лица по Зап.№ № РД-20-1/11.01.2024г.

Мюмюн Неджет Мюмюн

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА (ИРМ)

ГР. ТУТРАКАН 7600
ул. „Трансмариска” №31
Тел: 0878/838051
НАДЕЖДА НИКОЛОВА

ГР. ДУЛОВО 7650

ул. „Васил Левски” №18, стая 17
Тел: 0878/838052
ГАЛЯ ГАНЕВА

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg