Заповед за откриване на производство по създаване на КККР за територията в строителен полигон „Верила“, кв. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин, област София

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 21/10.03.2017 г. е обнародвана Заповед № 16-2/01.02.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията в строителен полигон „Верила“, кв. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин, област София.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ (до 10.04.2017 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.