Заповед за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ в землището на гр. Мартен, община Русе, област Русе

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 34/15.04.2014 г. е обнародвана Заповед № 16-2/20.03.2014 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на „ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ” в землището на гр. Мартен, община Русе, област Русе.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ, бр. 34/15.04.2014 г. (до 15.05.2014 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.