Заповед за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти на ДП „НКЖИ” по трасето на VIII – ма жп линия Пловдив – Бургас

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 13/17.02.2015 г. е обнародвана Заповед № 16-2/29.01.2015 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти на ДП „НКЖИ” по трасето на VIII – ма жп линия Пловдив – Бургас, попадащи на територията на землищата на с. Черна гора, с. Партизанин, община Братя Даскалови, гр. Чирпан, с. Свобода, с. Малко Тръново, община Чирпан, с. Воденичарово, с. Самуилово, с. Михайлово, с. Борово, с. Арнаутито, с. Калояновец, с. Християново, с. Еленино, с. Хрищени, с. Калитиново, с. Дълбоки, с. Горно Ботево, с. Плоска могила, с. Хан Аспарухово, с. Подслон, община Стара Загора, област Стара Загора, с. Събрано, с. Загорци, с. Стоил войвода, с. Съдиево, с. Каменово, с. Коньово, община Нова Загора, с. Младово, гр. Кермен, с. Скобелево, с. Бозаджии, с. Желю войвода, община Сливен, област Сливен, с. Безмер, с. Кабиле, с. Завой, община Тунджа, с. Зимница, с. Атолово, община Стралджа, област Ямбол, с. Деветинци, с. Церковски, гр. Карнобат, с. Глумче, с. Кликач, община Карнобат, с. Черноград, с. Тополица, с. Поляново, с. Карагеоргиево, гр. Айтос, община Айтос, гр. Българово, община Бургас, гр. Камено,  община Камено, област Бургас.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ, бр. 13/17.02.2015 г. (до 19.03.2015 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.