Заповед за одобряване на КККР за землището на с. Бенковски, община Мирково, област София

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 71 от 26.08.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-18 от 05.08.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Бенковски, община Мирково, област София.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 25.09.2014 г. вкл.) пред Административния съд –  София област, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.