Заповед за одобряване на КККР за територията на поземлени имоти с идентификатори 62685.10.5, 62685.13.1, 62685.50.88, 62685.51.1 и 62685.85.1, ман. Рилски манастир

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-12 от 11.06.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени  имоти с идентификатори 62685.10.5, 62685.13.1, 62685.50.88, 62685.51.1 и 62685.85.1, ман. Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил (във връзка с Решение № 115 от 23.05.2012 г. на Административния съд Кюстендил постановено по административно дело № 70/2010 г., Решение № 10163 от 05.07.2013 г. на Върховния административен съд на Република България постановено по административно дело № 12966/2012 г.)

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 28.07.2014 г. вкл.) пред Административния съд Кюстендил, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения.