Заповед за одобряване на КККР за територията на поземлени имоти с идентификатори 10135.5510.880 и 10135.5510.881, гр. Варна, район „Аспарухово”, област Варна

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-13 от 13.06.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори 10135.5510.880 и 10135.5510.881, гр. Варна, район „Аспарухово”, област Варна (във връзка с Решение № 2571 от 21.10.2013 г. на Варненския административен съд, постановено по административно дело 1570/2013 г., Решение № 4862 от 05.11.2013 г. на Варненския районен съд, постановено по гражданско дело № 18281/2011 г., Решение № 429 от 19.03.2014 г. на Варненския окръжен съд, постановено по гражданско дело № 176/2014 г., Решение № 4329 от 28.03.2014 г. на Върховния административен съд на Република България, постановено по административно дело 16581/2013 г.)

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 28.07.2014 г. вкл.) пред Административния съд Варна, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения.