Заповед за одобряване на КККР за част от землището на гр. Пещера – кадастрални райони 502 и 503

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 56 от 08.07.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-14 от 20.06.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на гр. Пещера – кадастрални райони 502 и 503, общ. Пещера, област Пазарджик. Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 07.08.2014 г. вкл.) пред Административния съд Пазарджик, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.