Заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 24/31.03.2015 г. e обнародвана Заповед № РД-18-23 от 12.03.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Заповедта подлежи на обжалване в 30 - дневен срок (до 30.04.2015 г. вкл.) пред Административен съд – Велико Търново, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Велико Търново.