В ДВ, бр. 99 от 30.11.2018 г. е обнародвана Заповед № РД-16-18 от 07.11.2018 г. на ИД на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 99 от 30.11.2018 г. е обнародвана Заповед № РД-16-18 от 07.11.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на поземлени имоти 000111, 000228, 000229, 000231, 000232, 000556, 000557 и частта от 000233 , за която Заповед № РД-18-03-3 от 12.02.2014 г. на началника на СГКК – Варна, е отменена, с. Ново Оряхово, община Долни чифлик; поземлени имоти 000994, 009911, 009912, 015021, 015022, частта от 190002, за която Заповед № РД-18-03-2 от 12.02.2014 г. на началника на СГКК – Варна, е отменена, с. Шкорпиловци, община Долни чифлик; частите от поземлени имоти 025005, 025008, 025010, за които Заповед № РД-18-03-4 от 12.02.2014 г. на началника на СГКК – Варна, е отменена, с. Самотино, община Бяла, област Варна.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 31.12.2018 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.