В ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-37 от 12 ноември 2019 г. - одобрено изменение в КККР на гр. Сливница, община Сливница.

Заповед № КД-14-39 от 13 ноември 2019 г. - одобрено изменение в КККР на с. Вардун, община Търговище.

 

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок от обнародването им в „Държавен вестник“ по реда на АПК пред административния съд по местонахождение на имотите.