В ДВ, бр. 90 от 10.11.2017 г. са приети кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

 

В ДВ, бр. 90 от 10.11.2017 г.

 

СГКК - Благоевград съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти землищата на с. Баня, с. Бачево, с. Годлево, с. Горно Драглище, с. Добърско и с. Долно Драглище, общ. Разлог, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

 

СГКК - Видин съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти землищата на гр. Грамада, общ. Грамада и с. Чупрене, общ. Чупрене, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

 

СГКК - Монтана съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти землищата на с. Бързия (без кадастрални райони 300 и 301), община Берковица и с. Николово, общ. Монтана, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

 

СГКК - Плевен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти землищата на с. Бъркач, с. Градина, с. Крушовица, с. Петърница, с. Садовец, община Долни Дъбник, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

 

В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” (до 11.12.2017 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър.