Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 9 от 03.02.2015 г. е публикувана обява за приети КККР

Тип обява
Стандартна обява

    Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград, на основание чл. 46,  ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на територията в строителните граници на с. Еленово и на махала Ревалска в землището на с. Еленово, община Благоевград, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник (до 05.03.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград. 

slogan bg