В ДВ бр. 88 от 08.11.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ бр. 88 от 08.11.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Белащица, с. Браниполе и с. Брестник, община „Родопи“, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ - (до 09.12.2019 г. вкл.),  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.