В ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г. -приети КККР на недвижимите имоти за землището на гр. Белоградчик, общ. Белоградчик

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г.

СГКК - Видин съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Белоградчик, общ. Белоградчик, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” (до 30.11.2017 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Видин.