Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г. -откриване на производство по създаване на КККР на землището на с. Чавдар, община Чавдар, област София

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г.

Заповед № РД-16-19 от 09.10.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на землището на с. Чавдар, община Чавдар, област София.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 30.11.2017 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

 

slogan bg