В ДВ, бр. 85 от 14.10.2014 г. - заповеди за откриване на производство по създаване на КККР-гр. София – район „Подуяне”, гр. Кула и с. Извор махала,кв Банево - гр. Бургас, гр. Оряхово,с. Ново село,гр. Брегово

Версия за печатВерсия за печат

 

В ДВ, бр. 85 от 14.10.2014 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии:

Със Заповед № РД-16-26 от 26.09.2014 г. – за гр. София – район „Подуяне”, Столична община, област Софиа (столица);

Със Заповед № РД-16-27 от 26.09.2014 г. – за землищата на гр. Кула и с. Извор махала, община Кула, област Видин;

Със Заповед № РД-16-28 от 26.09.2014 г. – за землището на кв Банево - гр. Бургас, община Бургас, област Бургас;

Със Заповед № РД-16-29 от 30.09.2014 г. – за землището на гр. Оряхово, община Оряхово, област Враца;

Със Заповед № РД-16-30 от 30.09.2014 г. – за землището на с. Ново село, община Ново село, област Видин;

Със Заповед № РД-16-31 от 30.09.2014 г. – за землището на гр. Брегово, община Брегово, област Видин.

В срок 30 дни (до 13.11.2014 г. вкл.) от обнародването на заповедите в „Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, в съответствие с актовете за собственост.