В ДВ, бр. 82 от 18.10.2016 г.

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 82 от 18.10.2016 г.

1. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР, както следва:

- Заповед № РД-16-5 от 10.09.2016 г. – за землищата на с. Вратца, с. Гърляно, с. Гюешево, с. Каменичка Скакавица, с. Ново село и с. Раненци, община Кюстендил, област Кюстендил;

-  Заповед № РД-16-6 от 10.09.2016 г. - за землищата на с. Богослов, с. Грамаждано, с. Жиленци и с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстендил;

- Заповед № РД-16-7 от 10.09.2016 г. – за землищата на гр. Трън, с. Вукан, с. Горочевци, с. Мрамор, с. Студен извор, с. Видрар, с. Докьовци и с. Лева река, община Трън, област Перник;

- Заповед № РД-16-8 от 13.09.2016 г. – за землищата на с. Баня, с. Бачево, с. Годлево, с. Горно Драглище, с. Добърско, и с. Долно Драглище, община Разлог, област Благоевград.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

2. Обнародвана е Заповед № КД-14-37 от 13.09.2016 г. за одобряване на изменение в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Банско.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник” (до 17.11.2016 г. вкл.) пред административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград.

3. Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе.

Приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти са в Службата по геодезия, картография и кадастър Русе. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 17.11.2016 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред службата по геодезия, картография и кадастър.