Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 82 от 03.10.2014 г. са публикувани обяви на СГКК София за приети кадастрална карта и кадастрални регистри

Тип обява
Стандартна обява

 

 

В ДВ, бр. 82 от 03.10.2014 г. са публикувани обяви на СГКК София за приети кадастрална карта и кадастрални регистри за:

1. територията на поземлени имоти с идентификатори 02659.2244.321, 02659.2244.322,  гр. Банкя, район „Банкя”, Столична община (във връзка с Решение № 7283 от 27.12.2012 г. на Административния съд София-град, постановено по адм. дело № 3317/2012 г., Решение № 11326 от 9.08.2013 г. на Върховния административен съд на Република България, постановено по адм. дело № 4843/2013 г.)

2. територията на поземлени имоти с идентификатори 11394.1791.1944, 11394.1791.2002, при което се засягат границите на съседните поземлени имоти с идентификатори 11394.1791.1968, 11394.1791.1969, 11394.1791.1970 и 11394.1791.1655, с. Владая, район „Витоша”, Столична община (във връзка с Решение № 3022 от 5.06.2012 г. на Административния съд София-град, постановено по административно дело № 3603/2011 г.)

Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти е в СГКК София. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 04.11.2014 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред СГКК София, само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираното съдебно решение.

 

В ДВ, бр. 82 от 03.10.2014 г. е публикувана обява на СГКК Варна за приети кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Страшимирово, общ. Белослав, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 04.11.2014 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред СГКК Варна. Съгласно чл. 46, ал.3 ЗКИР писмени възражения за частите от кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР, могат да се правят само относно несъответствие с данните от плановете и картите, ползвани при създаването им. 

 

slogan bg