В ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР и обяви на СГКК Варна и СГКК София за приети КККр

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри и обяви на СГКК Варна и СГКК София за приети кадастрална карта и кадастрални регистри.

- Заповед № РД-18-51 от 24.09.2015 г. – за землището на с. Дренов, община Ловеч, област Ловеч;

- Заповед № РД-18-52 от 24.09.2015 г. – за землището на с. Къкрина, община Ловеч, област Ловеч;

- Заповед № РД-18-53 от 24.09.2015 г. – за землището на с. Деветаки, община Ловеч, област Ловеч;

- Заповед № РД-18-54 от 29.09.2015 г. – за землището на с. Присад, община Созопол, област Бургас;

- Заповед № РД-18-55 от 29.09.2015 г. – за землището на с. Равадиново, община Созопол, област Бургас;

- Заповед № РД-18-56 от 29.09.2015 г. – за землището на с. Росен, община Созопол, област Бургас.

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 16.11.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

 “Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Кичево, общ. Аксаково и за землището на с. Самотино, общ. Бяла, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 16.11.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.“

“Службата по геодезия, картография и кадастър – София съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на Летище София в район „Слатина”, Столична община, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 16.11.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – София.“